Säkerhetsbrister i maskeraddräkter för barn

Tukes 27.4.2017 9.00
Pressmeddelande

Kring första maj är butikshyllorna återigen fulla av olika slags maskeraddräkter, och många föräldrar köper lustiga första maj-dräkter åt sina barn. Enligt undersökningar av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har en del av de maskeraddräkter som säljs i butikerna säkerhetsbrister. Föräldrar till barn kan också själva påverka maskeraddräkternas säkerhet.

Tukes lät undersöka tio maskeraddräkter för barn med fokus på deras antändbarhet och snören. I undersökningarna upptäcktes olika slags säkerhetsbrister i flera produkter.

De undersökta produkterna köptes i finländska butiker och nätbutiker. Fem produkter fick rena papper medan fem produkter hade olika slags brister.

Största delen av maskeraddräkternas säkerhetsbrister var lindriga, till exempel bristfällig märkning. Några produkter hade allvarligare brister, såsom att tyget brann för snabbt och att snören kring halsen orsakade risk för strypning.

– När det gäller produkterna med de allvarligaste bristerna är utredningen ännu inte klar, men i allmänhet insamlas produkter med allvarligare säkerhetsrisker från butikerna och vid behov även från konsumenterna. I situationer med icke-allvarliga brister har verksamhetsutövarna instruerats att rätta till bristerna så att produkterna uppfyller kraven, konstaterar överinspektör Henna Ekman.

Föräldrar kan förebygga olyckor genom omsorgsfullhet

Materialen i maskeraddräkter för barn borde vara brandsäkra, men det finns uppenbart produkter på marknaden som inte uppfyller detta krav. Det är dock svårt att med synsinnet bedöma hur lätt materialen i maskeraddräkter antänds.

I fartfyllda lekar kan en lång fåll eller mantel på dräkten av misstag vidröra en låga. Eld som sprider sig snabbt i tyget kan orsaka allvarliga brännskador.

– Maskeraddräkter och öppen eld är alltid en riskfaktor. Det gäller att varna barnen för öppen eld, och föräldrarna borde övervaka barnens lekar i lokaler med levande ljus eller andra lågor. Marschaller är lika farliga som levande ljus, påpekar Ekman.

Tillverkarens ansvar för produktens säkerhet

Produkter som säljs inom EU får inte utsätta konsumenterna för fara. Om en produkt visar sig vara farlig borde verksamhetsutövaren vidta adekvata åtgärder och underrätta tillsynsmyndigheten.

– Verksamhetsutövaren har i första hand ansvaret för att de produkter som tillverkas, marknadsförs och saluförs är säkra. Detta gäller såväl tillverkaren och importören som säljare på olika nivåer inom handel, säger Ekman.

Verksamhetsutövare kan främja produkternas säkerhet genom fortlöpande kvalitetskontroll och produktutveckling samt genom att testa produkternas säkerhet.

Kom ihåg följande när du köper maskeraddräkter åt barn:

  • Läs åldersrekommendation på förpackningen. En dräkt som är avsedd för äldre barn kan vara farlig för yngre användare. Till exempel får det inte lossna dekorationer eller andra delar från en produkt avsedd för under tre år gamla barn, eftersom barnet kan svälja dem och utsättas för kvävningsrisk.
  • Kontrollera att maskeraddräkten eller förpackningen har CE-märkning. CE-märkningen är tillverkarens försäkran om att maskeraddräkten uppfyller kraven enligt Europeiska unionens gällande bestämmelser om leksaker.
  • Kontrollera varningarna på förpackningen. Förpackningen kan till exempel ha märkningen ”Se upp för öppen eld”. Då kan maskeraddräktens material antändas om det vidrör en låga. Lågor får dock inte spridas i materialet med för hög hastighet.
  • Kontrollera produktens bruks- och underhållsanvisningar. Det borde finnas tydliga anvisningar på finska och svenska.
  • Kontrollera snörena kring huvud och hals. Kläder avsedda för högst 7 år gamla barn får inte ha snören i huvan eller huvudregionen. Om snörena fastnar kan de orsaka kvävningsfara.

Mer information:
Överinspektör Henna Ekman, tfn 029 5052 010,

[email protected]