Vad klassificeras som ett ämne som är farligt att transportera? TFÄ-klassificeringar

Sådant som räknas som farliga ämnen vid transport är många kemikalier, ämnen, ämnesblandningar, produkter och till och med föremål som innehåller sådana enskilda ämnen eller ämneskombinationer (= blandningar) som kan ha en farlig eller skadlig effekt om de kommer i kontakt med levande vävnad, material, födoämnen, foder eller andra liknande ämnen. Dessutom måste man ta miljöriskerna i beaktande när man transporterar farliga ämnen.


Transportbestämmelserna för alla typer av transportformer grundar sig på de modellregler som publicerats av FN, dvs. FN:s så kallade orangefärgade bok, UN Orange Book, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Indelningen i transportfaroklasserna 1–9 görs utifrån FN:s rekommendationer om transport av farliga ämnen och handboken för det, Manual of tests and criteria/Tester och kriterier.


Klassificering av farliga ämnen vid transport:

Klass Namn på farlighetsklass Exempel
Klass 1 Explosiva ämnen explosiva ämnen för civilt bruk, fyrverkerier, nödraketer, krut, ammunition
Klass 2 Gaser komprimerade gaser, argon, acetylen, helium, koldioxid, gasol, aerosoler, brandsläckare
Klass 3 Brandfarliga vätskor bensin, diesel, alkoholer, fönstertvättmedel, parfymer
Klass 4.1

Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosiva ämnen

naftalen, svavel, bordtennisbollar (celluloid)
Klass 4.2 Självantändande ämnen fosfor, kalciumsulfid
Klass 4.3

Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

kalciumhydrid, aluminiumpulver, litium
Klass 5.1 Ämnen med antändande effekt (oxiderande)  blekmedel, natriumklorit, natriumperoxid, väteperoxid
Klass 5.2 Organiska peroxider peroxiättiksyra
Klass 6.1 Giftiga ämnen arsenikföreningar, blyacetat, bekämpningsmedel
Klass 6.2 Smittfarliga ämnen bakterier, virus, sjukhusavfall
Klass 7 Radioaktiva ämnen strålningsbaserade brandvarnare
Klass 8 Frätande ämnen syrabatterier, myrsyra, svavelsyra, lut, kvicksilver
Klass 9 Andra farliga ämnen och föremål litiumbatterier, miljöfarliga ämnen, ämnen och föremål med hög temperatur, torris (fast koldioxid), magnetiserat material