TFÄ-tankars och -förpackningars överensstämmelse med kraven

Förpackningen och tanken ska uppfylla de krav som ställs på den. Tillverkaren eller importören av en tank eller förpackning ska till exempel kunna påvisa att tanken eller förpackningen har tillverkats, planerats och granskats i enlighet med de krav som har föreskrivits och fastställts för den. Ett godkännandemärke som tankens tankskylt eller förpackning märks med är ett tecken på att den överensstämmer med kraven.

Förpackningar

Konstruktionstypen för varje förpackning ska ha testats med den metod som TFÄ-besiktningsorganet kräver. Förpackningens konstruktionstyp måste vara godkänd av ett TFÄ-besiktningsorgan. Innan en konstruktionstyp tas i bruk måste den gå igenom de typtester som definierats för den. Typtesterna måste göras om ifall det görs ändringar i förpackningens konstruktionstyp, konstruktionsmaterial eller tillverkningssätt.


Godkännandemärket för en FN-typgodkänd förpackning innefattar bland annat: FN:s förpackningssymbol, märkningar av förpackningstyp, testinformation och tillverkningsår.

u

n

kuva

4G/Y145/S/02/
NL/VL823

Innebär följande:
•    lådförpackning i papp
•    för förpackningsgrupp II och III, maximal bruttomassa 145 kg
•    ämnat för fasta ämnen
•    tillverkat 2002
•    godkännandet har gjorts av staten Nederländerna
•    VL823 är märkningskoden för den behöriga myndighet som godkänt tillverkaren

 

IBC-behållare, Intermediate Bulk Container

IBC-behållarnas konstruktion, utrustning, tester och märkning måste vara godkänt och testat av ett TFÄ-besiktningsorgan.


Krav på IBC-behållare:

 • en permanent markering som indikerar bland annat tillverkningsmaterial, syfte och tillverkningsdatum
 • typtestning av förpackningen
 • intyg på godkännande för varje godkänd konstruktionstyp
 • en märkning som visar att förpackningen uppfyller kraven
 • besiktningar med bestämda intervaller, den maximala användningstiden för plastförpackningar är 5 år.


Mallen för grundläggande märkning för typgodkännande av IBC-behållare ser ut så här:

u

n

kuva

11A/Y/02 99/
NL/Mulder 007
5500/1500

Innebär följande:

 • IBC-behållare i metall för fasta ämnen, tömning  
 • med egen vikt
 • för förpackningsgrupperna II och III
 • tillverkat i februari 1999
 • godkänt i Nederländerna
 • tillverkat enligt konstruktionstypen Mulder, som den behöriga myndigheten har gett serienumret 007
 • vid staplingsprovet har man använt last i kg
 • maximal bruttomassa i kg

Fordonstankar

Fordonstankar ska planeras så att de håller för de belastningar som innehållet och transporten medför.  


Krav på fordonstankar

 • Man ska tillverka, testa och kontrollera fordonstankar enligt angivna standarder.
 • Tankarna måste tillverkas av ett lämpligt material som tål temperaturer mellan -40 °C och +50 °C.
 • Svetsfogar och besiktningar av dessa ska alltid göras i enlighet med kraven.
 • Varje tank ska vara godkänd av ett TFÄ-besiktningsorgan.
 • En fordonstank ska kontrolleras innan den tas i bruk och genomgå periodiska besiktningar med vissa intervaller.
 • Varje tank ska vara försedd med en skylt där bland annat godkännandenumret, tillverkningsåret, den totala volymen, tankkoden samt uppgifter om det besiktningsorgan som har utfört besiktningarna och tidpunkten för besiktningen framgår. I fråga om klass 2, dvs. gaser, görs godkännandena av det anmälda organet.


Standarderna gällande tillverkningen, testningen och besiktningarna av tankarna har specificerats i kapitel 6.8 i bilagan Transport av farliga ämnen i Traficoms förordning.


Strålsäkerhetscentralen (STUK) är behörig myndighet för radioaktiva ämnen.

Godkännanden och besiktning av tankar och förpackningar

 • Klass 1, 3–6, 8 och 9: Explosiva ämnen, brandfarliga vätskor, etc.
  • TFÄ-besiktningsorgan:
   • godkännande av tankar och förpackningar
   • periodiska besiktningar av tankar
   • periodiska besiktningar av IBC-behållare
   • godkännande av bulkcontainrar
  • Organ för periodiska TFÄ-besiktningar:
   • periodiska besiktningar av IBC-behållare
 • Klass 2: Gaser
  • Anmält organ typ A:
   • Godkännande av gastankar
   • Periodiska besiktningar av gastankar
   • Godkännande av gasflaskor och -kärl
   • Periodiska besiktningar av gasflaskor och -kärl
  • Anmält organ typ B:
   • Periodiska besiktningar av gasflaskor och -kärl
 • Klass 7: Radioaktiva ämnen
  • Strålsäkerhetscentralen STUK
   • Godkännande av tankar och förpackningar
   • Periodiska besiktningar av tankar och förpackningar