Olycksrapportering vid TFÄ-olycka

 

När det sker en olycka vid transport av farliga ämnen måste lastaren, fyllaren, transportören och mottagaren rapportera det till Tukes.


Rapportera följande inom en månad till Tukes:

  • läckage av farligt ämne
  • omedelbart hot om läckage av en produkt
  • person-, egendoms- eller miljöskador
  • händelse som man har begärt myndighetshjälp för.

För ämnen inom klass 7 ska rapporten, utöver att skickas till Tukes, även skickas till Strålsäkerhetscentralen (STUK).


Olyckor som har skett under järnvägstransport ska rapporteras till Transport- och kommunikationsverket Traficom.


Gör en olycksrapport när person-, egendoms- eller miljöskadorna vid händelsen uppfyller de uppställda kriterierna bilagan till Traficoms bestämmelse punkt 1.8.5.3. Rapporten ska göras så länge ett av de kriterier som finns i tabellen uppfylls.

Kriterier för anmälningsplikt

 

Internationell TFÄ-olycksrapport
Bilaga B

Tukes
anmälningsblankett för TFÄ-olycka
Bilaga A

 

  Mängden läckt ämne X X
Transportkategori 0 eller 1 ≥ 50 kg eller 50 l X X
Transportkategori 2 ≥ 333 kg eller 333 l X X
Transportkategori 3 eller 4 ≥ 1000 kg eller 1 000 l X X
Ämnen i klass 6.2 > 0 kg eller 0 l   X
Inget läckage, men det har funnits en omedelbar risk för att den ovan angivna mängden av ämnet skulle läcka ut

 

X X

Klass 7
Sådant läckage av, exponering av eller försämrad säkerhet för ämne i klass 7 som avses i punkt 1.8.5 i bilaga A i trafiksäkerhetsverkets förordning

X

Obs. Rapporten ska också skickas till Strålsäkerhetscentralen

X

Allvarlig personskada
Det farliga ämnet har direkt orsakat intensivvård på sjukhus, en sjukhusvistelse på minst en dag eller förlorad arbetsförmåga i minst tre dagar

X X
Egendoms- eller miljöskador

> 50000 €

X X
Allvarlig farlig situation (ovanstående kriterier uppfylls inte) ingen skyldighet X*

*Även om bestämmelsernas kriterier för TFÄ-rapportering inte uppfylls, ber Tukes ändå när det gäller allvarliga farliga situationer att man meddelar detta via Tukes blankett för anmälan om TFÄ-olycka, bilaga A.


Ur ett säkerhetsmässigt utvecklingsperspektiv är det viktigt att blanketterna fylls i noggrant. Du kan också skicka med bilagor till blanketten i form av ytterligare information, kontrollintyg, bilder eller en grafisk presentation av olyckan. Tukes gör en beskrivning av det som hänt vid TFÄ-olyckan, och företag kan dra nytta av informationen när de utvecklar sin verksamhet. Beskrivningarna publiceras i Tukes VARO-register