Stugbranden i Levi: installationsfel och oklarheter i fråga om elarbetena

Mediatiedote 22.11.2019 10.24
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utrett frågorna kring elinstallationerna vid branden av en timmerstuga i Levi i april. Vid sina utredningar upptäckte Tukes att elinstallationerna i stugan som förstördes i eldsvådan hade gjorts i strid med elsäkerhetslagen. Tukes fortsätter att reda ut saken närmare i samarbete med polisen. Tukes uppmanar byggherrarna att ta reda på om den utvalda elentreprenören finns upptagen i Tukes register och att entreprenören bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

I Finland krävs det särskild behörighet för att utföra elarbeten i byggnader. Enligt elsäkerhetslagen får elarbeten endast utföras av aktörer som finns med i Tukes register. Varje företag som utför elarbeten ska utse en ledare av elarbeten som ansvarar för verksamhetens säkerhet. Ledarens lagstadgade uppgift är att sköta arbetsledningen och egenkontrollen av företagets elarbeten.

Elentreprenören ska alltid utföra en ibruktagningsbesiktning av sitt arbete innan elinstallationerna tas i bruk.  Vid besiktningen kontrollerar entreprenören säkerheten hos sina installationer. Ett besiktningsprotokoll ska upprättas över ibruktagningsbesiktningen. Protokollet är entreprenörens försäkran om att installationen uppfyller kraven. I protokollet antecknas bl.a.

  • uppgifter om objektet
  • uppgifter om elentreprenören och ledaren av elarbeten
  • resultaten av tester för att kontrollera säkerheten
  • underskrift av den som utfört besiktningen och ett konstaterande om att installationen har utförts i enlighet med rätt installationssätt och installationsanvisningarna.

– Syftet med lagen är att säkerställa att elinstallationerna har utförts på ett yrkeskunnigt och säkert sätt och att de inte förorsakar elstötar eller eldsvådor. Att låta en sakkunnig utföra elarbetena och att kräva ett protokoll över ibruktagningsbesiktningen är de två mest centrala faktorerna som byggherren ska ombesörja för sin egen del, säger överinspektör Sakari Hatakka från Tukes.

Kom ihåg följande när du beställer elarbeten

  • Kontrollera att den som utför elarbetena finns med i registretpå Tukes webbplats.
  • Tidigare genomförda projekt berättar om elentreprenörens verksamhetsmetoder och ansvarsfullhet. Ta reda på mer om dem.
  • Se till att du får ett protokoll över ibruktagningsbesiktningen från företaget som utfört elinstallationerna. Protokollet är en officiell handling som innehåller en försäkran om att installationerna har utförts på ett säkert sätt.
  • Om det finns skäl att tvivla på installationernas säkerhet eller det uppstår problem med installationerna ska du för att följa installationernas framskridande eller utreda problemet ta hjälp av de auktoriserade besiktningsorgan och besiktningsmän som utsetts av Tukes och tillhandahåller besiktningstjänster med anknytning till elinstallationer. De är insatta i säkerheten hos elinstallationer.

Att utföra arbete inom ramarna för någon annans tillstånd är ansvarslöst och kan uppfylla kriterierna för bedrägeri

Enligt Olycksutredningscentralen (OTKES) uppstod stugbranden i Levi i den felinstallerade elektriska golvvärmen. Tre barn dog i olyckan.

I fallet i Levi verkar elinstallationerna i stugan ha utförts på ett lagstridigt sätt. Med stöd av Tukes utredningar har ibruktagningsprotokollet för stugan upprättats för ett företag som i själva verket inte har deltagit i att utföra elinstallationerna i stugan. Företagets utsedda ledare av elarbeten verkar inte ha ombesörjt säkerheten hos installationerna och arbetena. Elinstallationerna hade utförts av personer utanför företaget.

– Vi får då och då kännedom om fall där ett företag inom elbranschen har agerat lagstridigt och gett en person eller ett annat företag tillstånd att utföra elarbeten i företagets namn. Ett sådant förfarande, dvs. att utföra arbete inom ramarna för någon annans tillstånd, är fullständigt oansvarigt och kan uppfylla kriterierna för bedrägeri. I de grövsta fallen har företaget överlämnat ett protokoll över ibruktagningsbesiktning av elarbeten som företaget i själva verket inte har utfört, och inte heller besiktat. I värsta fall kan sådan verksamhet leda till en tragedi som den i Levi, säger Sakari Hatakka.

För närvarande innehåller Tukes register närmare 20 000 företag och företagare med behörighet att utföra elarbeten.

– För att skador ska kunna undvikas och företag inte ska bryta mot lagen överlåter Tukes elarbeten som upprepade gånger utförts utan behörighet och medfört allvarlig fara till polisen för utredning. Från polisen går ärendena vidare till åtalsprövning av en åklagare och sedan till tingsrätten som brott mot elsäkerhetslagen och strafflagen, berättar Hatakka.

Tukes tar Olycksutredningscentralens rekommendation på allvar

Olycksutredningscentralen har i en rapport som publicerades idag rekommenderat att tillsynen över elarbetena i samband med byggprojekt bör utvecklas i Finland. Tukes anser för sin del att genomförandet av rekommendationen är av största vikt.

– Vi arbetar för vår egen del för att företagen och företagarna ska ta ansvar och agera i enlighet med spelreglerna. Tukes strävar efter att uppmana företagen till ansvarsfullhet, konstaterar Sakari Hatakka från Tukes.

Mer information:

överinspektör Sakari Hatakka, tfn 029 5052 562

e-postadresser i formen: [email protected]