Brister i hållfastsorterat konstruktionsvirke

Mediatiedote 19.2.2019 9.11
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tester avslöjade brister i hållfastsorterat konstruktionsvirke. Bristerna bestod av klara fall av underskridande av hållfasthetsklassen. Två tillverkares produkter meddelades försäljningsförbud och en tillverkare meddelades uppmaning att avhjälpa brister.

Tukes testade hållfasthetssorterat konstruktionsvirke från nio olika tillverkare i enlighet med standarden EN 14081-1. Det testade virket hade tvärsnittsmåtten 48x148 millimeter och hållfasthetsklassen C24. Denna hållfasthetsklass används mycket ofta i konstruktioner och säljs på många ställen runt om i landet. Produkterna anskaffades från byggmaterial- och trävaruhandlar i Birkaland och Södra Finland.

Till testerna valdes 30 provstycken med en längd på minst 3,6 meter från var och en av de nio tillverkarna. Produkterna testades i Eurofins Expert Services Oy:s laboratorium. Produkterna testades för böjhållfasthet, elasticitetsmodul, densitet, fuktkvot, tvärsnittsmått, flatböj, kantkrok och skevhet. Mer information om egenskaperna hos trä finns till exempel på Puuinfos webbplats www.puuinfo.fi (på finska).

Två produkter hade betydande brister

Testresultaten jämfördes med de värden för virkets grundläggande egenskaper som meddelas i tillverkarens prestandadeklarationer. Prestandadeklarationen är ett dokument med vilket tillverkaren ger upplysningar om de väsentliga egenskaperna hos en byggprodukt i enlighet med en enhetlig standard.

Produkterna från två tillverkare underskred klart de meddelade egenskaperna hos hållfasthetsklassen C24 i fråga om böjhållfasthet och elasticitetsmodul. I serien av provstycken från fyra tillverkare fanns några provstycken vilkas skevhet överskred det tillåtna gränsvärdet. Dessutom observerades ett klart och ett lindrigt fall i vilka provstyckenas densitet underskreds. Produkterna från två tillverkare stämde helt överens med prestandadeklarationerna.

Tukes har meddelat två tillverkare, Stora Enso Wood Product Oy och Oy Pertu Components Ltd., beslut om förbud att sälja de testade produktpartierna som hållfasthetssorterat konstruktionsvirke. Virket i de berörda produktpartierna får marknadsföras och säljas som icke hållfasthetssorterade sågade trävaror. Tillverkarna har vidtagit åtgärder för att sköta om att deras produkter motsvarar kraven. Dessutom har tillverkarna återkallat de produkter som inte uppfyller kraven.

En tillverkare meddelades uppmaning att avhjälpa de ringa brister som observerades vid testerna. Två tillverkare hade brister i sina handlingar. Tillverkarna avhjälper dessa brister så att handlingarna motsvarar lagens krav.

Mer information:

Överinspektör Laura Lakua, tfn 029 5052 742, [email protected]

På adressen www.rakennustuoteinfo.fi  (på finska) finns mer information om byggprodukternas CE-märkning, olika produktstandarder samt typgodkännanden i enlighet med förordningen om produktgodkännanden samt om en byggprodukt är funktionsduglig på en specifik byggplats.

Rakennustuotteet