Importörer och distributörer får ökat ansvar för att produkterna uppfyller kraven

Tukes 20.4.2016 10.41
Pressmeddelande

Importörens och distributörens ansvar för att produkter uppfyller kraven ökar, när EU:s nya produktdirektiv börjar tillämpas från och med den 20 april. Hädanefter ska importören bland annat kontrollera att tillverkaren har utfört alla procedurer för att säkerställa att produkten uppfyller kraven.  Distributören ska kontrollera att produkten har alla nödvändiga märkningar, uppgifter och anvisningar på finska och svenska. Även tillverkarens och representantens skyldigheter har specificerats tydligare än tidigare.

– Tillverkaren ansvarar i första hand för att produkten uppfyller kraven, men importören ansvarar för att säkerställa att tillverkaren faktiskt har skött sin uppgift. Importören är alltså inte bara återförsäljare av produkter, utan har en central uppgift i att säkerställa att de importerade produkterna uppfyller kraven, berättar Hanna Mustonen ledande expert på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Syftet med deuppdaterade produktdirektiven är att harmonisera lagstiftningen för olika produkter och förbättra bland annat produkternas spårbarhet. Vid uppdateringen förenhetligades bland annat (reglerna för) de ekonomiska aktörernas skyldigheter gällande olika produktgrupper, krav på produktmärkning och bedömningen av överensstämmelse med kraven samt marknadskontroll och ackreditering. De ekonomiska aktörernas ansvar och skyldigheter har specificerats i den bifogade tabellen. Tukes övervakar produkternas säkerhet och överensstämmelse med kraven på den finländska marknaden. Det utökade ansvaret gäller följande produktgrupper: el- och elektronikprodukter, apparatur som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, tryckbärande anordningar, mätinstrument, explosiva varor för civila ändamål och hissar. 

Ansvaret gäller även internetbutiker

De ekonomiska aktörernas skyldigheter gäller alla europeiska tillverkare, importörer, auktoriserade representanter och distributörer, dvs. alla aktörer i produktkedjan från tillverkare till handlare. Skyldigheterna gäller även de utomeuropeiska aktörer som har för avsikt att föra in sina produkter på den europeiska marknaden.

– Ur produktsäkerhetssynpunkt har det ingen betydelse om produkten säljs i butik eller på distans, såsom i nätbutik eller via postorder. Det spelar heller ingen roll om produkten finns i Europa vid försäljningstillfället eller om den levereras till Europa först efter det att den beställts. Ansvaret för överensstämmelse med kraven är och förblir aktörens när produkter säljs innanför Europas gränser, säger Mustonen.

För att en aktör i produktens försäljningskedja ska kunna säkerställa att produkten uppfyller kraven, måste han känna till sin egen roll:

Med Ekonomisk aktör avses produktens tillverkare, auktoriserad representant, importör eller distributör.

Med Tillverkare avses en fysisk person eller en juridisk person som tillverkar, låter designa eller tillverka en produkt och marknadsför den med sitt eget namn eller ett produktnamn.

Med  Auktoriserad representant avses en fysisk person eller en juridisk person som är etablerad i EU-området och har en skriftlig fullmakt från tillverkaren för att sköta vissa uppgifter i dennes ställe.

Med  Importör avses en fysisk person eller en juridisk person som är etablerad i EU-området och som släpper en produkt från ett tredje land på EU-marknaden. Produkten kan vara ny eller begagnad.

Med Distributör avses en fysisk person eller en juridisk person som släpper ut en produkt på marknaden, dvs. på marknaden i Finland släpper ut en produkt som tillverkats inom EU-området eller en produkt som redan tidigare släppts ut på EU:s inre marknad. Som distributörer räknas också detalj- och partihandlare för elektriska apparater samt köpmän som idkar affärsrörelse med begagnade varor, såsom återvinningscentraler och loppmarknader.

Förnyade produktdirektiv:

Explosivvarudirektivet(2014/28/EU)

Enkla tryckkärl-direktivet (2014/29/EU)

EMC-direktivet (2014/30/EU)

Vågdirektivet (2014/31/EU)

Mätinstrumentdirektivet (2014/32/EU)

Hissdirektivet (2014/33/EU)

ATEX-direktivet (2014/34/EU)

Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU)

Mer information:

Arbets- och näringsministeriets meddelande 9.3.2016[MM1] 

Tillverkning, import och försäljning av elektriska produkter-guide

ledande expert Hanna Mustonen, tel. 029 5052 569

E-postadress i formatet: [email protected]