Anhopningen av ansökningar om tillstånd för malmletning och gruvverksamhet minskar

Tukes 3.7.2013 8.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har under innevarande år påskyndat behandlingen av tillstånd inom gruvbranschen. För tillfället ligger 698 ansökningar om tillstånd för malmletning, gruvdrift och guldvaskning i kö. Den snabbare behandlingen av tillståndsansökningar har varit möjlig tack vare införandet av rutiner vid tolkning av den nya gruvlagen, bra personalresurser i Tukes gruvgrupp samt den ekonomiska tillbakagången.

Tukes har fungerat som gruvtillståndsmyndighet i två år. Den nya gruvlagen trädde i kraft i början av juli 2011. Samtidigt flyttades gruvtillståndsärendena från arbets- och näringsministeriet till Tukes, och en ny byrå för gruvärenden grundades i Rovaniemi. Av de inmutningsansökningar som gjordes under den gamla lagen är 260 inte behandlade än. Motsvarande siffra för utmålsansökningar är 35.

Ökad erfarenhet om tillämpningen av den nya lagen har påskyndat behandlingen av ansökningar. En minskning av antalet nya ansökningar bidrar också till att ärendena kan behandlas snabbare. Ansökningarna om malmletningstillstånd minskar och gamla ansökningar tas tillbaka.

– Världsmarknadspriserna för metaller är på väg ner och det är svårt att ordna finansieringen av malmletning.  Malmletning är en dyr undersökningsverksamhet som bekostas med kapital från investerare och gruvbolag men som inte ger några omedelbara inkomster. Möjlig vinst från själva gruvverksamheten kan väntas efter några årtionden, säger gruvöveringenjör Terho Liikamaa på Tukes.

Ibland överklagas beslut om tillstånd för speciellt uranletning och angående Natura-områden, vilket förlänger behandlingstiden en aning. Även beslut om tillstånd för maskinell guldvaskning överklagas. I år har Tukes redan gett 12 utlåtanden till förvaltningsdomstolarna och sju utlåtanden är på gång.

För tillfället behandlas både inmutningsansökningar och utmålsansökningar från tiden för den gamla gruvlagen, och tillståndsansökningar enligt den nya gruvlagen. Med en inmutningsansökan enligt den gamla lagen avses företagets rätt att undersöka om det finns mineraler i det inmutade områdets berggrund, som kan exploateras enligt gruvlagen. I den nya lagen motsvaras inmutningsrätten av malmletningstillstånd. Enligt den gamla lagen kan företaget göra en förbehållsanmälan som ger företräde vid ansökan om tillstånd för malmletning inom högst två år. Med en utmålsansökan enligt den gamla lagen ansöker man om tillstånd att exploatera mineraler i berggrunden. Utmålsansökan motsvaras i den nya lagen av ansökan om gruvtillstånd. Tukes har som mål att få ansökningarna enligt den gamla lagen behandlade före slutet av juni 2015.

Mer information:
[email protected]

Tillstånd

Ansökningar under behandling 1.7.2013

Beslut

1.1–30.6.2013

Beslut

2012

Förbehållsanmälan

74

73

141

Inmutningsansökningar, gamla gruvlagen

260

40

129

Ansökningar om malmletningstillstånd

260

13

3

Utmålsansökningar, gamla gruvlagen

35

13

8

Ansökningar om gruvtillstånd

10

0

0

Ansökningar om tillstånd för guldvaskning

53

63

55

Anmälan om upphörande av utmål

6

0

0

Sammanlagt

698

202

336