Hoppa till innehåll

Lösning söks på EU-nivå för användning av växtskyddsmedel som påverkar bin

Tukes
1.2.2013 14.37
Pressmeddelande

I Finland och även på annat håll i Europa diskuteras den skadliga inverkan på bin och andra pollinerande insekter av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider och är avsedda för bekämpning av insekter. Vid Europeiska kommissionens möte i går behandlade medlemsländerna för första gången en begränsning av användningen av de här ämnena. Kommissionen ordnar ett stort diskussionsmöte om saken med bland annat industrin, jordbrukare och medborgarorganisationer i Bryssel 7.2, varefter kommissionen gör upp ett förslag om begränsningar. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kommer att gå igenom alla nuvarande beslut om godkännande av neonikotinoider. 

Kommissionens ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa möttes i går för att behandla kommissionens dokument om begränsning av användningen av tre betningsmedel som innehåller neonikotinoider (klotianid, imidakloprid och tiametoxam). Kommissionen har undersökt möjligheterna att begränsa användningen av medlen för betning av majs och oljeväxtfrön. Medlen skulle fortsättningsvis få användas på odlingsväxter som inte lockar till sig bin. Vid mötet ville många medlemsländer ha ett tydligare förslag än det nuvarande och mera tid för att bilda sig en uppfattning om saken.

Neonikotinoider är växtskyddsmedel för insektsbekämpning och därför är bin och andra pollinerande insekter en artgrupp som är känslig för dem.  Neonikotinoidernas verkningssätt baserar sig på fördröjd toxicitet. Därför kan bin som exponerats för medlet men överlevt transportera rester av medlet till kuporna, där de påverkar larver och embryon som håller på att utvecklas.

På den finländska marknaden finns det sammanlagt 11 preparat som är avsedda för yrkesmässigt bruk eller konsumentbruk och innehåller de verksamma ämnen som nu granskas. Tukes som ansvarar för tillstånden och övervakningen i samband med växtskyddsmedel följer riskbedömningen och nya forskningsrön i fråga om neonikotinoider samt kommissionens och övriga medlemsländers beslut och beaktar dessa i sina tillståndsbeslut.

– Tukes förespråkar ett beslut på gemenskapsnivå eftersom det råder fri handel med frön i Europa, vilket innebär att ett enskilt medlemslands beslut att förbjuda det verksamma ämnet inte kan förhindra att betat frö importeras och odlas, säger direktör Esa Nikunen på kemikalieproduktövervakningen. I Finland saknas ersättande preparat för betning av rybs- och rapsfrö. Tukes granskar i år användningsmängderna, användningssätten och användningstidpunkterna för alla neonikotinoider som används i Finland och beslutar på basis av detta om eventuella nödvändiga åtgärder för att reducera riskerna.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA offentliggjorde 16.1.2013 sina slutsatser om de tre ovan nämnda neonikotinoiderna. EFSA bedömde att vissa användningsområden var trygga med tanke på bin, medan andra visade sig utgöra en klar risk, och i fråga om vissa användningsområden kunde risker inte uteslutas på grund av bristfälliga uppgifter.

Som bäst utreder EU även omfattningen av och orsakerna till bidöd i kuporna. I fjol startade ett frivilligt uppföljningsprogram för bidöd i kuporna och sjukdomar hos bin. I Finland genomförs programmet av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Målet är att få jämförbar och tillförlitlig information om bidöd från medlemsländerna. Till en början gäller programmet smittsamma sjukdomar hos bin, men all bidöd i kuporna registreras på de biodlingar som valts ut för undersökningen.

Mer information om godkännande av växtskyddsmedel:

Gruppchef Kaija Kallio-Mannila, Tukes växtskyddsmedel, tfn 029 5052036, e-post: [email protected]

Direktör Esa Nikunen, Tukes kemikalieproduktövervakning, tfn 029 5052107, e-post: [email protected]

Mer information om bins hälsa:

Professor Sinikka Pelkonen, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi, Evira, tfn 0400 287 061, e-post: [email protected]