Varför lyckas det inte att få slut på kemikalieolyckor?

Tukes 29.9.2015 10.19
Pressmeddelande

I produktionsanläggningar där farliga kemikalier hanteras och upplagras är likadana olyckor framme om och om igen. Tar vi inte lärdom av de tidigare olyckorna? Använder man i olycksundersökning riktiga metoder och gör man i tillräcklig mån samarbete med olika parter? Det är dessa frågor som Säkerhets- och kemikalieverkets överinspektör Tanja Heinimaa utredde i sin licentiatavhandling Onnettomuustutkinnan vaikuttavuus ja hyödynnettävyys Suomen Seveso-laitosten turvallisuuden kehittämisessä (Effektfullhet och utnyttjande av olycksundersökning i utvecklandet av Seveso-anläggningarna i Finland).


I Finland finns det cirka 280 och i alla EU-länderna sammanlagt cirka 10 300 Seveso-anläggningar. Med Seveso-anläggning avses en med hantering och upplagring av farliga kemikalier verksam produktionsanläggning vars verksamhet innebär risk för storolycka. Man har strävat efter att förbättra anläggningars säkerhet med gemensam lagstiftning, t.ex. inom EU genom det s.k. Seveso-direktivet. Säkerheten för Seveso-anläggningarna i Finland övervakas av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). I Europa har det årligen inträffat i genomsnitt 30 storolyckor, av vilka cirka en har varit framme i Finland.

Tanja Heinimaa utredde i sin avhandling på vilket sätt man kunde främja lärdom av olyckor och olycksundersökning vid Seveso-anläggningarna i Finland. Målet av lärdom är att förebygga olyckor och utveckla anläggningars säkerhet. I avhandlingen utreddes bl.a. vilka metoder och goda praxis som används i olycksundersökning.

I olika länder har undersökningen av Seveso-olyckor samordnats på olika sätt. I de flesta länder genomförs undersökningen av verksamhetsutövaren som skickar rapporten till myndigheten för att utvärderas. Myndigheten kan på grund av rapporten yrka ytterligare utredningar, göra övervakningsbesök eller ställa några särskilda krav. Beroende av fallet kan myndigheten genomföra sin egen undersökning eller ta del som sakkunnig i undersökningen av någon annan part (ofta polisen). I Finland utförs myndighetsundersökning av Seveso-olyckor av Tukes. Andra undersökningsparter kan vara Olycksundersökningscentralen, Strålsäkerhetscentralen, polisen samt räddnings- och arbetarskyddsmyndigheterna.

Det finns ett flertal metoder för olycksundersökning men dessa utnyttjas inte systematiskt i alla organisationer – de nyaste metoderna känner man inte till heller. De mest kända och använda metoderna grundar sig på det traditionella säkerhetstänkandet och i dem koncentreras på att söka fel. I avhandlingen föreställs flera olika metoder för olycksundersökning och goda undersökningspraxis.

– Särskilt när man undersöker komplicerade Seveso-olyckor borde man tillämpa flera metoder i undersökningsprocessens olika skeden för att högklassig, objektiv och tillräckligt omfattande undersökning ska kunna säkerställas. Metoderna hjälper undersökargruppen i informationsutbyte och att bilda en gemensam uppfattning om olycksförloppet och de påverkande faktorerna, säger Heinimaa.

Bland de goda praxis är t.ex.

  • resurserna och tillräcklig expertis av undersökargruppen samt ett klart definierat mål
  • gott, förtroendefullt samarbete mellan verksamhetsutövaren, myndigheter och andra intressentgrupper
  • planmässig intern och extern kommunikation
  • mångsidigt utnyttjande av olycksundersökningsmetoder
  • tydliga och logiska slutsatser som grundar sig på undersökning samt konkreta rekommendationer.  

Utgångspunkten för avhandlingen har varit myndighetsundersökning av olyckor med hantering och upplagring av farliga kemikalier, men dess resultat kan även utnyttjas av andra myndigheter, verksamhetsutövare och försäkringsbolag när de undersöker olyckor och tillbud. Avhandlingen får gärna användas också i undervisning och utbildning.

Avhandlingen är tillgänglig på Tukes webbplats:
http://www.tukes.fi/Tiedostot/kemikaalit_kaasu/Onnettomuustutkinnan_vaikuttavuus_Seveso-laitoksilla.pdf

Mer information:
Överinspektör Tanja Heinimaa, tfn 029 5052 657
E-post: [email protected]