Övervakning av mätinstrument: Hälften av vågarna stämmer överens med bestämmelserna

Tukes 21.11.2014 10.20
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken har i år effektiviserat kontrollmätningen av säsongförsäljares produkter på torg och vid direktförsäljning på gårdar. Vid kontrollerna har man undersökt om vågarna överensstämmer med kraven och hur innehållet i förpackningarna mäts. Runt om i Finland har cirka 560 ställen kontrollerats och i 43 procent av fallen fanns det något att anmärka. Den mest typiska bristen är att verifieringen av vågen har föråldrats. Vid en tidsbestämd verifiering kontrolleras endast att vågen fungerar tillförlitligt.

Vid direktförsäljning ska vid vägningen av produkter användas en verifierad våg. Vid den verifiering som görs med tre års mellanrum kontrollerar besiktningsorganet att vågen fungerar tillförlitligt. En verifierad våg ska användas också då förpackaren kontrollerar innehållsmängden i förpackningarna.

Fler brister vid säsongförsäljning än inom den normala handeln

Utgående från kontrollerna är användningen av bristfälliga vågar mer allmänt vid säsongförsäljning än inom annan handel. Av de vågar som kontrollerades under säsongförsäljningen var 37 procent i strid med bestämmelserna, medan 11 procent av de vågar som ifjol kontrollerades inom den normala handeln stred mot bestämmelserna. Den vanligaste bristen var att verifieringen hade föråldrats.

Vid försäljning av säsongvaror används också oftare än inom annan handel vågar som inte alls kan verifieras, exempelvis vanliga köksvågar. I fjol var 6 procent av de kontrollerade vågarna sådana som inte alls kan verifieras, medan motsvarande siffra för den övriga handeln var 1 procent.

– Vid direktförsäljningsställena på gårdar finns det mera problem än vid torgförsäljning. Bristerna i verifiering beror oftast på okunskap, dvs. man känner inte till kraven på mätanordningar i handeln, berättar säkerhetsingenjör Reino Rinnemaa på Tukes.

– De tidsbestämda verifieringarna glöms bort eller så hamnar köksvågen i prissättningsbruk, för vilket den inte är avsedd.

I samband med tillsynsbesöken har regionförvaltningsverken också kontrollerat prismärkningarna. Den vanligaste bristen var att enhetspriset, exempelvis kilo- eller literpriset, inte hade utmärkts.

Ytterligare information

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes):

Överinspektör Sari Hemminki, tfn 029 505 2244

Säkerhetsingenjör Reino Rinnemaa, tfn 029 505 2143

[email protected]

Regionförvaltningsverken i Södra Finland, Sydvästra Finland, Mellersta och Inre Finland, Östra Finland, Norra Finland och Lappland: www.avi.fi