Meny

Ändringar i maximihalterna av rester av växtskyddsmedel

20.5.2019 12.27
Nyhet

Europeiska kommissionen har ändrat på maximihalterna av rester av vissa verksamma ämnen (MRL) i växtskyddsmedel. Ändringarna i bestämmelserna om maximihalterna av de verksamma ämnena acetamiprid, iprodion och pikoxistrobin träder i kraft i EU under sensommaren 2019. Till följd av ändringarna avlägsnar Tukes vissa användningsobjekt från tillståndet för preparatet Mospilan.

De maximala halterna av rester av acetamiprid sjunker i flera produkter i EU. I Finland gäller ändringen preparatet Mospilan, som innehåller det verksamma ämnet acetamiprid. Mospilan är avsett för bekämpning av många arter av skadliga insekter hos flera växter som odlas i växthus och på friland. Efter den 13 augusti 2019 får det inte längre finnas rester av acetamiprid hos salladsväxter (Lactuca sativa), endiv (Cichorium), spenat och mangold som odlas i växthus. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har utfärdat ett beslut om att dessa användningsobjekt avlägsnas från minor use-tillståndet för preparatet Mospilan.

Preparatet Mospilan får användas på sallat, endiver, spenat och blandmangold i växthus fram till den 30 juni 2019.

De övriga användningsobjekten för preparatet Mospilan är oförändrade. Objekten kan granskas i Tukes register över växtskyddsmedel.

Maximihalterna av det verksamma ämnet iprodion har fastställts till analystoleransen, vilket innebär att det inte får finnas rester av iprodion i växtprodukter. De nya maximihalterna av rester träder i kraft den 31 juli 2019. Användningen av preparatet Rovral 75 WG, som innehåller iprodion, upphörde i Finland den 5 juni 2018.

Efter den 31 juli 2019 får det inte finnas rester av iprodion i växtprodukter som finns på marknaden, till exempel i konserverade eller frysta produkter. Det innebär att till exempel fryst jordgubbe som behandlats med iprodion inte får säljas efter den 31 juli 2019. Eventuella rester av iprodion till exempel i rybs- och rapsoljor eller andra konserverade livsmedelsprodukter ska beaktas inom livsmedelsindustrin och resternas maximihalter ska följas upp i egenkontrollen.

Användningsobjekten för preparatet Rovral 75 WG i Finland var jordgubbe, hallon, prydnadsväxter, växthustomat och -gurka, korsblommiga oljeväxter, kålväxter, lök, morot samt frön till grönsaker och prydnadsväxter, blomlökar och utsädespotatis.

Rester av pikoxistrobin ska följas upp i livsmedelsindustrin

De maximala halterna av det verksamma ämnet pikoxistrobin sjunker i alla produkter till analystoleransen den 13 augusti 2019. Inga övergångstider har beviljats för resterna. I Finland har det funnits pikoxistrobin i preparaten Acanto och Acanto Prima och i parallellpreparaten till Acanto Prima (Maatilan Strobi AC och Maatilan Strobi AC Duo 2). Användningen av dessa preparat har upphört och preparaten avlägsnades från växtskyddsmedelsregistret den 30 november 2018.

Det har varit tillåtet att använda preparatet Acanto i Finland för bekämpning av växtsjukdomar hos höst- och vårvete, korn, havre, råg, rybs och raps samt hos sockerbeta och rödbeta.

Det har varit tillåtet att använda preparaten Acanto Prima, Maatilan Strobi AC och Maatilan Strobi AC Duo 2  på höst- och vårvete, korn, havre och råg.

Enligt Tukes är resterna av pikoxistrobin i sockerbeta och i frön av rybs och raps mycket små i normal användning. Det innebär att det inte är sannolikt att rester av pikoxistrobin observeras i processerade sockerprodukter eller i rybs- och rapsoljor. Rester observeras sannolikt inte heller hos rödbeta eftersom den tillåtna maximala halten av rester av pikoxistrobin hos rödbeta varit fastställd till analystoleransen redan tidigare. I spannmålsprodukter kan det fortfarande förekomma rester av pikoxistrobin, men resterna späds ut när stora partier spannmål blandas samman när de lagras och används i livsmedelsindustrin. Det är dock nödvändigt att i egenkontrollen följa upp eventuella rester i alla produkter som lagras och behandlas, så att överskridning av de maximala halterna av rester inte sker i livsmedelsprodukter som släppts ut på marknaden.

Verksamt ämne Preparat Användningsobjekt som avlägsnas  Användningen slutar (hos de växter som nämns) Användningen har slutat Rester får inte förekomma
Acetamprid Mospilan sallat, endiv, spenat och mangold 30.6.2019   13.8.2019
Iprodion Rovral 75 WG     5.6.2018 31.7.2019
Pikoxistrobin Acanto, Acanto Prima, Maatilan Strobi AC ja Maatilan Strobi AC Duo 2     30.11.2018

13.8.2019

Ett verksamt ämne är det verkande ämnet som används bland annat i växtskyddsämnen. Preparat som används för växtskydd innehåller ett eller flera verksamma ämnen. Dessutom innehåller de ofta många andra ämnen som påverkar t.ex. preparatets hållbarhet och egenskaper. För alla rester av bekämpningsmedel har fastställs maximala halter som inte får överskridas i produkter som används som livsmedel eller foder. De maximala halterna för rester av bekämpningsmedel fastställs på så sätt att människornas och djurens hälsa är tryggad. Inom EU utför Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) riskbedömning av rester i samarbete med medlemsland. Utifrån EFSA:s slutsatser utfärdar EU-kommissionen beslut om ändringar i de maximala halterna av resterna.

Mer information:

Heli Anttila (bekämpningsmedel mot växtsjukdomar) tfn 029 5052 019 

Marja Suonpää (bekämpningsmedel mot skadedjur) tfn 029 5052 092 

Johanna Rajasärkkä (bedömning av rester) tfn 029 5052 136 

E-postadresserna har formatet [email protected]

Meddelande (20.4.2018): Ändringar i de maximala halterna av rester av växtskyddsämnet Rovral 75 WG