Ändringar i Tukes prislista

30.1.2019 13.06
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) nya avgiftsförordning trädde i kraft 1.1.2019, och därmed har även Tukes prislista uppdaterats. Den nya prislistan tillämpas på ansökningar och tjänster som anhängiggjorts fr.o.m. 1.1.2019.

Priserna i den nya prislistan har i regel höjts med 4,3 %. Avgifterna för kemikalieanmälningar sänks p.g.a. ärendehanteringens digitalisering med ca 30 %. Avgifterna för verksamhetsutövarens anmälningar och kompetensprov för elentreprenader, kylanläggningsaffärer och anordningar inom räddningsväsendet har inte heller höjts i och med att digitaliseringen av dessa tjänster har redan påbörjats.

Priserna har senast justerats 2016. De priser som nu har trätt i kraft gäller i huvudsak i tre år, dvs. 2019–2021. 

Tukes verksamhet är i huvudsak verksamhet som finansieras med offentliga medel och som är kostnadsfri för konsumenterna, t.ex. marknadsövervakning samt handledning och rådgivning som tillhör myndighetsuppgifterna. I enlighet med 4 § i lagen om grunderna för avgifter till staten utgör t.ex. beslut som har fattats med anledning av en ansökan avgiftsbelagda.

Tukes tar ut avgifter bl.a. för handläggningen, godkännandet och registreringen av tillstånd, periodiska besiktningar, godkännandet av preparat, påvisande av kompetens samt för ackrediteringstjänster.  

  

Ytterligare information:
Sektionschef Marjo Lahtinen, telefon 029 5052 096,
e-post [email protected]

Förordning om Tukes avgiftsbelagda prestationer i författningssamlingen Finlex