Så kan du använda växtskyddsmedel tillsammans med fånggröda

Tukes 27.10.2015 9.45
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått många förfrågningar om huruvida det är tillåtet att bespruta fånggröda som tjänar som insådd gröda för växande odlingsväxt, om preparatet inte har godkänts för fånggröda. Enligt Tukes riktlinjer behöver växtskyddsmedel som används på sådana odlingar inte vara godkända för fånggröda

Fånggrödan upptar näringsämnen som blivit kvar i jorden efter den egentliga odlingsväxten eller de näringsämnen som blir kvar i jorden. Fånggrödan skyddar även jorden genom att öka undervegetationen efter det att odlingsväxten skördats.

Följande saker ska beaktas i fråga om fånggröda och växtskyddsmedel:

  • Vid användning av växtskyddsmedel ska det säkerställas att det preparat som används inte skadar eller förstör fånggrödan. Då fungerar den inte längre så att den upptar näringsämnen.
  • Om fånggrödan besprutas med växtskyddsmedel och avsikten är att utrota ogräset i fånggrödan, måste medlet vara godkänt för växten i fråga.
  • Om fånggrödan skördas och används i livsmedels- eller foderproduktion, ska växtskyddsmedlet vara godkänt för fånggrödan och dessutom ska även eventuella karenstider beaktas.

Information om hur växtskyddsmedlen påverkar fånggrödan tillhandahålls av säljaren av preparatet eller en representant för tillståndshavaren.

På våren 2015 trädde jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning i kraft. Förordningen innehåller även bestämmelser om fånggröda. I förbindelsevillkoren för miljöersättning ingår en närmare beskrivning av fånggrödan: http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/82/cover.

Mer information

överinspektör Satu Rantala, tfn 029 5052 013

e-post: [email protected]