Neonikotinoider ersätts i växtskyddet av oljeväxter

Mediatiedote 3.12.2018 15.37
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för växtskydd av våroljeväxter och sockerbeta. Tukes beviljade undantagstillstånd för industriell betning av vårraps - och rybsfrön, för medlet Buteo Start FS 480. För medel som innehåller neonikotinoider beviljades inga undantagstillstånd för växtskydd av oljeväxter under följande växtsäsong. Däremot beviljade Tukes undantagstillstånd för medel för sådd av frön från betad sockerbeta som innehåller neonikotinoider.

Under växtperioden 2019 är det tillåtet att använd medlet Buteo Start FS 480 för industriell betning av vårraps- och rybsfrön. Medlet innehåller det verksamma ämnet flupyrifenuron och är mindre skadlig för pollinerande insekter än neonikotinoider som är begränsade i EU. Tukes godkände inte medel för samma ändamål som innehöll neonikotinoider som är begränsade i EU. Undantagstillståndet beviljades för bekämpning av förstörelse av loppor, eftersom andra effektiva bekämpningsalternativ inte finns tillgängligt.  

Tukes beviljade även undantagstillstånd för sådd av frön från betad sockerbeta. Sockerbetans frön har betats i ett annat EU-land med medlen Cruiser 600 FS SB, Gaucho WS 70 eller Poncho Beta, som innehåller de i EU begränsade verksamma ämnen neonikotinoiderna tiametoxam, klotianidin och imidakloprid. Dessutom innehåller medlet Poncho Beta beta-cyflutrin. Pollinerare utsätts inte för neonikotinoider eftersom sockerbetan är en tvåårig växt som inte blommar före skörd och därför inte lockar pollinerare. Dessutom följs sockerbetans odlingsrunda av växt som inte är attraktiv för pollinerare.

Undantagstillstånd möjliggör fortsatt produktion av våroljeväxter och socker

Loppor på våroljeväxter kan skada beståndet till den grad att endast en liten del av fröna utvecklas till groddstadiet. Det undantagstillstånd som nu har beviljats möjliggör inhemsk odling av oljeväxter, produktion av växtoljor och tillgänglighet av proteinfoder.

På grund av våra nordliga förhållanden är odling av nästan alla oljeväxter i Finland baserade på vår-sådda arter som är mer mottagliga för förstörelse av loppor än höst-sådda arter. Odling av vår-sådda oljeväxter i finska förhållanden utan ett effektivt sätt att bekämpa loppor är så gott som omöjligt eftersom endast en lite del frön utvecklas till groddstadiet utan betning.

Med betning av sockerbetor förhindrar man skador som orsakas av vägglöss, loppor, bladlöss, dvärgfoting, rotmask och tusenfoting. Förutom den inhemska produktionen av sockerbeta framställs melass och betmassa som biprodukt av förädlingen och används för foderblandningar för husdjur. Det finns en anläggning för sockerbetsförädling i Finland, vars produktion står för cirka 40 procent av den finska sockerkonsumtionen.

Innan undantagstillstånden beviljades diskuterade Tukes frågan med bl.a. företrädare för jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet.

Mer information:

Användningen av neonikotinoider begränsas till växthus (nyhetsbrev 27.4.2018)

överinspektör Marja Suonpää, tfn 029 5052 092

direktör Tiina Putkonen, tfn 029 5052 959

e-post med format: [email protected]