Användningen av neonikotinoider utanför växthus upphör

19.9.2018 16.27
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) återkallar tillstånden för växtskyddsmedel för utomhusanvändning som innehåller neonikotinoider från och med 19.9.2018. Härefter får växtskyddsmedel som innehåller tiametoxam, klotianidin och imidakloprid användas endast i permanenta växthus. Redan betad utsäde får sås och behandlade barrträdsplantor får planteras fram till 19.12.2018.

Återkallelsen av tillstånd gäller följande preparat:

  • Cruiser 350 FS
  • Cruiser 600 FS SB
  • Cruiser OSR
  • Poncho Beta
  • Amigo FS 350
  • Gaucho WS 70
  • Merit Forest WG.

Återkallelsen av tillstånd beror på Europeiska kommissionens lagstiftning som är bindande för medlemsländerna. Kommissionen har publicerat genomförandeförordningarna (EU) 2018/783, (EU) 2018/784 och (EU) 2018/785 och beslutat att begränsa användningen av växtskyddsmedel som innehåller tiametoxam, klotianidin och imidakloprid till endast permanenta växthus. Genomförandeförordningarna sammanhänger med kommissionens beslut i april om att ytterligare begränsa användningen av dessa neonikotinoider.

Redan tidigare har användningen neonikotinoider begränsats till att gälla sådana kulturväxter som inte lockar till sig pollinerare. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har i sina slutsatser konstaterat att dessa verksamma ämnen utgör en risk för pollinerare eller att en risk inte kan uteslutas. Du kan läsa mera på temat på EFSA:s webbplats.

 Kommissionens beslut innebär att det för betning av frön för oljeväxter, sockerbeta, potatis, råg och höstvete för närvarande inte finns några betningsmedel för bekämpning av loppor, bladlöss, stinkflyn och fritfluga. Dessutom är det inte tillåtet att behandla barrträdsplantor i plantskolor för bekämpning av snytbagge. Begränsning av användningen till permanenta växthus omfattar således användning även på andra växter än sådana som lockar till sig pollinerare.

Mer information:

överinspektör Marja Suonpää, tfn 029 5052092

sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036

e-post: fornamn.efterna[email protected]

Mer på temat: Meddelande på finska 27.4.2018: Neonikotinoidien käyttö rajoitetaan kasvihuoneisiin