Hoppa till innehåll

Nickel i glasögonbågar, formaldehyd i ögonfranslim – Tukes drog bort 24 produkter från marknaden föregående år på grund av farliga kemikalier

Mediatiedote
Utgivningsdatum 9.3.2021 8.22 | Publicerad på svenska 9.3.2021 kl. 10.08
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) drog under föregående år bort 24 produkter från marknaden på grund av de farliga kemikalier de innehöll. Företagen ålades att också återkalla 11 produkter från konsumenterna. Bland de produkter som blev återkallade fanns bland annat åtta glasögonbågar. Även flera ögonfranslim som innehöll formaldehyd samt elektriska och elektroniska produkter som innehöll bly drogs bort från marknaden.

I marknadskontrollen av kemikalier behandlades 2020 sammanlagt 475 tillsynsfall där det ingår fältkontroller, övervakning av e-handeln och dokumenttillsyn. I tillsynsfallen fattades ett administrativt beslut i tio procent av fallen, det vill säga försäljningsförbud, tillbakadragande från marknaden eller återkallande. Återkallande bestämdes för 11 produkter. De administrativa förfarandena riktades mot produkter och föremål som utgör en allvarlig risk. 

I tillsynen av kemikalier ingår olika slags industri- och konsumentkemikalier som ämnen, blandningar eller i föremål, biocider, växtskyddsmedel, kosmetiska produkter, farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, batterier, ackumulatorer och förpackningar, ädelmetallprodukter, klockor och smycken samt kemikalier i andra föremål.  

– Tillsynen av kemikalieprodukter är riskbaserad och syftet är att uppmuntra aktörerna till ansvarsfullhet. Tillsynen riktas mot kemikalieprodukter och föremål som medför allvarlig risk. I tillsynen av produkter som medför mindre risk betonas i första hand rådgivning för aktörerna och att ge dem anvisningar och få dem att ta ansvar. Den största delen av fallen inom kemikalietillsynen hanterades också genom anvisningar och rådgivning. Under föregående år var Tukes tvungen att dra bort 24 kemikalieprodukter från marknaden på grund av att de stod i strid med lagstiftningen, säger Jouni Räisänen. chef för kemikalieproduktgruppen hos Tukes. 

För mycket nickel frigjordes från glasögonbågar 

Tukes lät testa sammanlagt 21 modeller av glasögonbågar och baserat på testerna frigjordes för mycket nickel från åtta modeller. Tukes förordnade att bågarna ska dras bort från marknaden och företagen ålades även att återkalla dessa produkter från konsumenterna. Nickel är ett hudsensibiliserande ämne där exponering kan leda till nickelallergi.

Bly hittades i elektriska och elektroniska apparater

Farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater övervakades bland annat när det gäller lampor, armaturer, minnesstickor och bläckkasetter. Sju elektriska produkter drogs bort från marknaden på grund av farliga kemikalier. Bortdragandena från marknaden var kopplade till att produkterna innehöll bly. Bly är giftigt för såväl människor som miljön. Användningen av bly är begränsad i saluförda elektriska och elektroniska produkter. 

Coronapandemin påverkade tillsynen av biocider, mängden handdesinfektionsmedel mångdubblades

Coronapandemin påverkade tillsynen av biocider kraftigt under förra året.  Mängden handdesinfektionsmedel mångdubblades på den finländska marknaden och det inkom hundratals anmälningar till kemikalieproduktregistret om desinfektionsmedel.  I slutet av 2019 fanns det färre än 10 kemikalieanmälningar om handdesinfektion i registret, men fram till slutet av 2020 hade nära 400 anmälningar gjorts om handdesinfektionsprodukter. 

Tukes gav aktivt anvisningar och råd till tillverkare och detaljhandlare av handdesinfektionsmedel bland annat i frågor gällande tillverkning, förpackning, förpackningsmärkningar och detaljförsäljning. De flesta frågor kunde lösas tillsammans med tillverkarna och detaljhandlarna och endast några produkter fick försäljningsförbud. 

Webbhandeln med växtskyddsmedel övervakades

Vid övervakning av växtskyddsmedel kontrollerades speciellt preparatens förpackningsmärkningar och webbhandeln med växtskyddsmedel. Det fanns några brister hos aktörerna när det gäller att följa kraven gällande marknadsföring. Det fanns också brister i preparatens märkningar.

Även kosmetik och smycken övervakades

När det gäller smycken kontrollerades halterna av nickel, kadmium och bly samt ädelmetallprodukters märkningar. Kadmium orsakar cancer och bly är ett fortplantningstoxiskt ämne. Produkter innehållande dessa får inte säljas till konsumenter.

I kosmetikaövervakningen låg fokus på marknadspåståenden och deras lagenlighet utreddes.  En webbinar arrangerades också om kraven i kosmetiklagstiftningen och tillverkare och säljare av kosmetik gavs aktivt anvisningar och råd.  I kosmetikaövervakningen fattades beslut om försäljningsförbud för tre produkter och återkallande bestämdes för en produkt eftersom produkten innehöll metanol. Metanol är akut giftigt för människa redan vid låga doser.

Uppgifter om produkter som dragits bort från marknaden finns i Tukes marknadsövervakningsregister.

Ytterligare information: 
Sektionschef Jouni Räisänen, tfn 029 5052 098 
e-post i formen: [email protected]
 

Tillbaka till toppen