Hoppa till innehåll

Nya krav i EU:s dricksvattendirektiv för material som kommer i kontakt med dricksvatten

Utgivningsdatum 17.11.2023 9.26 | Publicerad på svenska 22.11.2023 kl. 15.10
Nyhet

Den reviderade versionen av EU:s dricksvattendirektiv trädde i kraft den 12 januari 2021. I direktivet fastställs vilka krav material som kommer i kontakt med hushållsvatten ska uppfylla inom EU. Syftet är att förbättra hushållsvattnets hygieniska kvalitet, skydda hälsan och effektivisera den inre marknadens funktion genom att harmonisera kraven mellan medlemsstaterna. Med material som kommer i kontakt med hushållsvatten avses i direktivet alla material som kommer i kontakt med vatten mellan vattenkällan och kranen. Ändringen gäller således byggprodukter som används i vattenverk, vattenledningsnät och fastigheters vattensystem. Material som kommer i kontakt med uppvärmt bruksvatten ska också uppfylla kraven.

Förteckningar över material som får användas i kontakt med hushållsvatten

Förteckningarna över material som ska användas i kontakt med hushållsvatten, det vill säga positivlistorna, omfattar fyra förteckningar över olika typer av material: 

  1. utgångsmaterial till organiska material, 
  2. organiska beståndsdelar i cementbaserade material, 
  3. material av metall och 
  4. andra oorganiska material, såsom emaljer och keramer. 

Förteckningarna som ska fastslås år 2024 har sammanställts på följande sätt: i förteckningen över organiska utgångsmaterial har man lagt till utgångsmaterial som används vid framställning av livsmedelsduglig plast (Kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel). Dessutom har material som godkänts enligt medlemsstaternas egna lagar lagts till i förteckningarna. Överensstämmelsen för alla material som ingår i förteckningarna ska bedömas på nytt under det 15 år långa utvärderingsprogrammet.

Förslag till tillägg eller strykning av material i förteckningarna

I fortsättningen kan man föreslå att nya material läggs till i eller stryks ur förteckningarna genom ett ansökningsförfarande. Verksamhetsutövare och myndigheter kan göra ansökningar. Ansökningarna ska lämnas in till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) som förvaltar och upprätthåller förteckningarna. 

Testningen av föreslagna material omfattar bland annat migreringstest för att mäta hur mycket ämnen som kan överföras från materialen till vatten. Relevanta ämnen ska genomgå nödvändiga toxikologiska tester för att göra en riskbedömning. ECHA och riskbedömningskommitténs arbetsgrupp ska bedöma om det föreslagna materialet uppfyller kraven och kan tas upp i förteckningen. 

Ändringar i finsk lagstiftning

I Finlands nationella lagstiftning om material som kommer i kontakt med hushållsvatten föreskrivs att material av plast ska vara godkända för livsmedelsanvändning. I allmänhet får materialen inte lösgöra främmande ämnen i vattnet i större mängder än vad som är behövligt för ändamålet med användningen och får inte äventyra uppfyllandet av kvalitetskraven på hushållsvatten (Hälsoskyddslagen,17 §). I fortsättningen kommer kraven att ändras så att material som kommer i kontakt med hushållsvatten måste finnas med i förteckningen över tillåtna material och ska vara godkända för användning med hushållsvatten.

Övergångsperiod, påskrifter på produkter och marknadstillsyn

Kommissionen föreslår att produkter som godkänts enligt nationella metoder senast den 31 december 2026 får släppas ut på marknaden fram till utgången av 2030. Därefter bör alla produkter som släpps ut på marknaden vara godkända för kontakt med hushållsvatten i enlighet med det uppdaterade direktivet. Godkännandet bör visas genom text- och bildpåskrifter som är avsedda för ändamålet och en EU-försäkran om överensstämmelse bör upprättas för produkterna. Det är Tukes uppgift att utöva marknadstillsyn över produkter och material som används med hushållsvatten. 

Frågor om de krav i dricksvattendirektivet som gäller material och produkter kan skickas till Tukes Fråga eller ge respons

Mer information om dricksvattendirektivet 

Direktiv

 

Mer information om ärendet lämnas av

Överinspektör Emilia Uurasjärvi, EU:s dricksvattendirektiv, kemikalier
,telefon: 029 5052 127 e-post: [email protected]

Överinspektör Mikko Tapiola, marknadstillsyn över produkter och material som kommer i kontakt med hushållsvatten
telefon: 029 5052 085 e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen