Hyppää sisältöön

EU:n juomavesidirektiivin uudet vaatimukset juomaveden kanssa kosketuksiin tuleville materiaaleille

Julkaisuajankohta 17.11.2023 9.26
Uutinen

EU:n juomavesidirektiivin tarkistettu versio tuli voimaan 12.1.2021. Direktiivissä säädetään, mitä vaatimuksia talousveden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien tulee täyttää EU:n alueella. Tavoitteena on parantaa talousveden hygieenistä laatua, suojella terveyttä ja tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa yhtenäistämällä vaatimukset eri jäsenvaltioiden välillä. Talousveden kanssa kosketuksiin tulevilla materiaaleilla tarkoitetaan direktiivissä kaikkia materiaaleja, jotka ovat kosketuksissa veden kanssa veden lähteen ja hanan välillä. Muutos koskee siis rakennustuotteita, joita käytetään vesilaitoksilla, vesijohtoverkostossa ja kiinteistöjen vesijärjestelmissä. Myös lämmitetyn käyttöveden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien tulee täyttää vaatimukset.

Luettelot materiaaleista, joita saa käyttää talousveden kanssa kosketuksissa

Luettelot talousveden kanssa kosketuksissa käytettävistä materiaaleista eli positiivilistat käsittävät neljä luetteloa erityyppisille materiaaleille: 

  1. orgaanisten materiaalien lähtöaineille, 
  2. sementtimäisten materiaalien orgaanisille aineisosille, 
  3. metallisille materiaaleille ja 
  4. muille epäorgaanisille materiaaleille, kuten emaleille ja keraameille.

Vuonna 2024 vahvistettavat luettelot on koottu seuraavasti: orgaanisten lähtöaineiden luetteloon on lisätty elintarvikekelpoisen muovin valmistuksessa käytettävät lähtöaineet (Komission asetus (EU) N:o 10/2011 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista). Lisäksi luetteloihin on lisätty jäsenmaiden omien lainsäädäntöjen mukaan hyväksyttyjä materiaaleja. Kaikkien luetteloihin lisättyjen materiaalien vaatimustenmukaisuus arvioidaan uudestaan 15 vuotta kestävän arviointiohjelman aikana.

Materiaalien ehdottaminen lisättäväksi tai poistettavaksi luetteloista

Jatkossa uusia materiaaleja voi ehdottaa lisättäväksi tai poistettavaksi luetteloista hakumenettelyn kautta. Toiminnanharjoittajat sekä viranomaiset voivat laatia hakemuksia. Hakemukset toimitetaan Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA), joka hallinnoi ja ylläpitää luetteloita. 

Ehdotettavien materiaalien testaaminen käsittää muun muassa migraatiotestit, joilla mitataan, paljonko materiaaleista voi siirtyä aineita veteen. Relevanteista aineista tehdään tarvittavat toksikologiset testit, joiden avulla tehdään riskinarvio. ECHA ja riskinarviointikomitean työryhmä arvioivat, täyttääkö ehdotettu materiaali vaatimukset ja voidaanko se hyväksyä luetteloon.

Muutokset Suomen lainsäädäntöön

Suomen kansallisessa lainsäädännössä talousveden kanssa kosketuksiin tulevista materiaaleista on säädetty, että muovisten materiaalien tulee olla hyväksyttyjä elintarvikekäyttöön. Materiaaleista yleisesti ei saa joutua talousveteen epäpuhtauksia suurempia määriä kuin niiden käyttötarkoituksen mukaan on tarpeellista, eivätkä ne saa vaarantaa talousveden laatuvaatimusten täyttymistä (Terveydensuojelulaki, 17 §). Jatkossa vaatimukset muuttuvat niin, että talousveden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien täytyy olla sallittujen materiaalien luettelossa ja hyväksyttyjä talousveden kanssa käytettäväksi.

Siirtymäaika, tuotteiden merkitseminen ja markkinavalvonta

Komissio esittää, että kansallisten menetelmien mukaan 31.12.2026 mennessä hyväksyttyjä tuotteita saisi saattaa markkinoille vuoden 2030 loppuun saakka. Sen jälkeen kaikkien markkinoille saatettavien tuotteiden tulisi olla talousveden kanssa kosketuksiin hyväksyttyjä uudistetun direktiivin mukaisesti. Hyväksyntä tulisi osoittaa siihen tarkoitetulla teksti- ja kuvamerkinnällä ja tuotteille tulisi laatia EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Talousveden kanssa käytettävien tuotteiden ja materiaalien markkinavalvonta on Tukesin tehtävä.

Kysymyksiä juomavesidirektiiviin liittyvistä vaatimuksista materiaaleille ja tuotteille voi lähettää Tukesille kysy tai anna palautetta -lomakkeella.

Lisätietoa juomavesidirektiivista ECHAn sivulla

Juomavesidirektiivi Eur-lex-palvelussa

 

Lisätietoja antavat

Ylitarkastaja Emilia Uurasjärvi, EU:n juomavesidirektiivi, kemikaalit
puh. 029 5052 127, sähköposti muotoa: [email protected]

Ylitarkastaja Mikko Tapiola, talousveden kanssa kosketuksessa olevien tuotteiden ja materiaalien markkinavalvonta
puh. 029 5052 085, sähköposti muotoa: [email protected]

 
Sivun alkuun