Hoppa till innehåll

Oförsiktig användning av vedklyvar orsakar handskador – ta inte bort skydd och kringgå inte maskinens skyddsfunktioner

Mediatiedote
Utgivningsdatum 13.4.2023 9.00 | Publicerad på svenska 13.4.2023 kl. 9.40
Pressmeddelande

Användning av vedklyvar orsakar flera handskador varje år. Risken för handskador är stor om användaren inte följer maskinens användnings- och säkerhetsföreskrifter eller maskinen är gammal och saknar de skydd som krävs på nya maskiner. Brister har också upptäckts på vedklyvar som finns på EU-marknaden. I fjol utredde Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vedklyvars säkerhet genom att låta testa sex maskiner. Testresultaten avslöjade säkerhetsbrister i fyra maskiner, vilket ledde till att dessa drogs bort från marknaden. Produkter som dragits bort från marknaden anges på webbplatsen vaarallisettuotteet.fi.

Vid användning av vedklyvar sker flera allvarliga olyckor årligen. I värsta fall kapas ett finger eller en hand. I flera fall har maskinen använts i strid med bruksanvisningen, till och med så att maskinen har haft ett barn som användare eller hjälpreda. Tukes påminner om att vedklyven får användas av endast en person åt gången, och att barn ovillkorligen ska hållas borta från maskinen när den används. 

Olyckor har kunnat inträffa särskilt med maskiner utan skydd för klyvningsområdet och när maskinens reglage i strid med anvisningarna har kunnat användas med en hand. Orsaker som lett till olyckor har bland annat varit:

  • Hjälpredan laddar maskinen, medan maskinens användare styr manöverspakarna. Den här typen av olycka är typisk när barn är inblandade.
  • En klabb fastnar i maskinen. När användaren försöker få loss klabben slungas den på användarens händer eller så fastnar handen mellan klabben och kilen.
  • Användaren kringgår maskinens säkerhetsmekanismer, särskilt tvåhandsmanövreringen. 

Så här använder du vedklyven säkert

  • Läs och följ bruksanvisningen.
  • Kom ihåg att maskinen får användas av endast en person åt gången. När maskinen används får inte andra personer, särskilt barn, vara i närheten.
  • Koppla loss maskinen från elnätet när du slutar arbeta.
  • Maskinens säkerhetsmekanismer, till exempel tvåhandsmanövreringen, får inte kringgås eller ändras vad gäller funktionen. 

– Tvåhandsmanövreringen är en viktig säkerhetsmekanism som förhindrar att användarens händer hamnar i klyvningsområdet, säger överinspektör Kimmo Hakala vid Tukes. 

Vedklyvars säkerhet utreddes i ett EU-projekt – resultaten var dåliga

I fjol deltog Tukes i ett EU-projekt som utredde vedklyvars säkerhet och särskilt hur den uppdaterade standarden har börjat efterlevas. I EU-projektet granskades 131 vedklyvar, varav 71 (54 %) var oförenliga med kraven. I synnerhet de billigare maskinerna, riktade till konsumenter, hade fler brister än de övriga. Sammanlagt 15 maskiner belades med säljförbud, för 18 maskiner utfärdades beslut om att de ska dras bort från marknaden och för 68 maskiner utfärdades beslut om korrigerande åtgärder.

Under projektet lät Tukes testa sex vedklyvar i SGS Fimko Oy:s och Eurofins Expert Services Oy:s testlaboratorier. Utifrån testresultaten drogs fyra maskiner bort från marknaden. De produkter som drogs bort från marknaden hade bland annat problemet att vatten kom in i elektriska delar. Det fanns också brister i hydraulikslangens skydd och klyvningsområdets skydd, till exempel fungerade tvåhandsmanövreringen felaktigt.  Produkter som dragits bort från marknaden anges på webbplatsen vaarallisettuotteet.fi

– De största bristerna fanns i de så kallade snabbklyvningsmaskinernas skydd för klyvningsområdet och i maskinernas funktion överlag. Maskintypen är halvautomatisk, vilket medför egna krav på skydd för klyvningsområdet. Det här hade merparten av tillverkarna inte beaktat utan valt felaktiga, för produkten olämpliga lösningar som skydd, vilka dessutom inte fungerade på det sätt som standarden kräver, säger Hakala.

– Det grundläggande problemet är att alla tillverkare inte följer standarden även om de i sina produktdokument påstår att produkten uppfyller kraven i standarden. Importören fattar sitt köpbeslut delvis utifrån dokumenten och tror sig beställa en standardenlig maskin. Maskinernas brister kan vara sådana att de upptäcks först i testfasen. Å andra sidan kan även importören själv bedöma vissa av maskinernas egenskaper och hur de bör fungera, såsom tvåhandsmanövreringen och dess dödmansgrepp. Då är det till fördel om också importören känner till innehållet i standarden och lagbundenheterna i tillämpningen av den i maskinens konstruktion.

– Avsaknaden av skydd i hydraulikslangarnas fäste exponerar användaren för risken för en pisksnärt om slangens fäste brister, och om den oskyddade slangen skadas kan hydraulvätskan som har ett högt tryck tränga in i användarens kropp och orsaka allvarlig skada.  Hur hydraulikslangarna placeras, fästs och skyddas med skyddsstrumpa borde alltid uppmärksammas i maskinens tillverkningsskede, fortsätter Hakala. 

Säkerhetskraven för vedklyvar har skärpts de senaste åren 

Vedklyvar måste uppfylla kraven som ställs i förordningen om maskiners säkerhet (400/2008, den s.k. maskinförordningen). Dessutom omfattas vedklyvar av den harmoniserade europeiska standarden SFS-EN 609-1:2017, i vilken beskrivs hur tillverkare av vedklyvar kan uppfylla kraven i maskinlagstiftningen. Standarden förnyades 2017. 

Myndigheten förhandsgranskar inte maskiner – övervakningen är riskbaserad

Merparten av finländarna (78 %) tror att myndigheterna förhandsgranskar maskiner. Det här stämmer ändå inte. Tillverkaren, importören och distributören ansvarar för maskinernas säkerhet.

Tukes övervakar säkerheten hos maskiner som är avsedda för konsumentbruk och arbetarskyddsmyndigheterna övervakar säkerheten hos maskiner som används i arbetet. Övervakningen är riskbaserad och genomförs till exempel i form av projekt. Myndigheten testar inte själv produkter, utan testerna utförs av testlaboratorier. Utifrån testresultaten kan Tukes förelägga att produkter som är oförenliga med kraven avlägsnas från marknaden.

Tukes främjar maskiners säkerhet även via rådgivning och utbildning. Under utbildningen berättar vi till exempel för tillverkare, importörer och distributörer av maskiner om de senaste säkerhetskraven och uppmuntrar till efterlevnad av dem.

Ytterligare information:
överinspektör Kimmo Hakala, tfn 029 5052 199
e-postadressen har formatet [email protected]

Länk till Tukes webbplats: Krav som gäller maskiner 

Länk till inlärningsmiljö om maskiner

 

 

Tillbaka till toppen