Våga vara försiktig i sommarens våghalsiga lekar, uppmanar en nykomling bland tillsynsmyndigheterna

Tukes 2.5.2016 9.37
Pressmeddelande

Ni föräldrar som följer med barnen till lekplatserna, ni aktiva idrottsutövare som planerar en vandring och ni som på er möhippa eller svensexa ska anta utmaningar i form av olika programtjänster: här får ni en påminnelse. Trots att det är tjänsteleverantören som har ansvaret för säkerheten, kan varje konsument själv påverka riskerna för olyckor och faror i samband med semesteraktiviteterna. Om man är medveten om sina gränser och respekterar dem, undviker man ofta även riskerna, eftersom alla tjänster inte lämpar sig för alla personer. För tillsyn över fritidstjänsters säkerhet ansvarar från och med maj månad Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) i stället för kommunerna. Tukes kommer i fortsättningen att övervaka säkerheten exempelvis i simhallar, badanläggningar, nöjesparker, skidanläggningar, natur- och motionstjänster samt olika programtjänster.

Med hjälp av dessa tips förbättrar du säkerheten för dig själv och dina närmaste i sommarens djärva lekar:

Lekplatser: Ta hänsyn till barnets ålder och färdighetsnivå, lyft inte upp barnet på redskap på vilka barnet inte kan komma upp utan hjälp.

– Lekplatsredskapen är planerade på så sätt att de minsta barnen inte kan klättra upp på mer krävande redskap och exempelvis riskera att falla från högre höjd. Barnens lekar ska övervakas, men man ska låta dem leka på sin egen nivå, säger överinspektör Kaarina Kärnä.

Vandringsrutter: Se till att inte du är den naturvandrare som man letar efter med helikopter i terrängen.

– Tänk realistiskt igenom de krav terrängen ställer, ruttens längd och din egen färdighet. Om orientering inte är din starka sida, ska du helst hålla dig på märkta och underhållna rutter. Meddela andra personer vart du är på väg och när du tänker komma tillbaka.  Om du bedömer dina egna förutsättningar rätt, är du troligtvis inte den fotvandrare som överraskas av att krafterna sviker, fortsätter Kärnä.

Programtjänster: Svensexans eller möhippans huvudperson behöver inte heller gå med på alla förslag.

– Även trots stark uppvigling och provokation ska du våga vara försiktig. Om det inte känns förnuftigt och om du är rädd för att gå med, ska du vägra att delta. Det är klokt att sätta sin egen säkerhet i främsta rummet. Ett visst mått av försiktighet är bara bra, påpekar Kärnä.

Du ska tala om farorna för upplevelsearrangören, vid behov för Tukes

Om säkerheten i den konsumenttjänst som tillhandahålls verkar tvivelaktig eller de instruktioner du får är bristfälliga, är det på sin plats att ge direkt återkoppling till den ansvarige, dvs. till verksamhetsutövaren. Dessutom kan en anmälan om farlig konsumenttjänst lämnas till Tukes, vilket behändigast görs med hjälp av den blankett   som finns på Tukes webbplats.

Den som tillhandahåller konsumenttjänster ansvarar alltid för säkerheten i den tjänst som erbjuds. Väsentligt för tjänstens säkerhet är att konsumenten får tillräcklig information om och nödvändig introduktion i säker användning av tjänsten. Informationen förmedlar en korrekt uppfattning om tjänstens natur till konsumenten som kan bedöma hur tjänsten lämpar sig för denne.

– Även konsumenten ska handla utifrån ett säkerhetsperspektiv, följa givna säkerhetsinstruktioner och vara medveten om gränserna för sin egen förmåga och sin kondition, säger överinspektör Kaarina Kärnä från Tukes.

De väsentligaste lagstadgade skyldigheterna för alla verksamhetsutövare omfattar utöver informationsskyldigheten den allmänna omsorgsplikten och skyldigheten att underrätta myndigheterna om olycksfall och allvarliga tillbud. För en stor del av konsumenttjänsterna krävs det dessutom att ett säkerhetsdokument upprättas. I dokumentet anges på vilket sätt de risker som hänför sig till tjänsten har identifierats, hur riskerna hanteras och hur de kunder som köper tjänsterna informeras om dem.

Närmare upplysningar:

Konsumenttjänsternas säkerhetsövervakning övergår till Tukes 1.5.2016 (yrkesmeddelande 27.4.) LÄNK

Janne och Kaarina svarar i fortsättningen för övervakningen av säkra upplevelser (artikel i Tukes nättidning 21.4.)

Konsumentsäkerhetslagen (920/2011) och ändring (1510/2015).

Överinspektör Kaarina Kärnä, tfn 029 5052 184

E-postadress i formatet: [email protected]