Köp endast insektsmedel som är godkända i Finland och läs bruksanvisningen noggrant

Tukes 21.6.2017 12.09
Pressmeddelande

Sommaren kommer med mygg, fästingar och andra irriterande kryp. Försäkra dig om att insektsmedlet du köper är godkänt av myndigheterna. På marknaden kan även finnas icke godkända produkter, som kan innehålla förbjudna kemikalier. Preparaten ska användas i enlighet med anvisningarna på försäljningspackningen.

Det saluförs många slags insektsmedel för att hålla de irriterande insekterna på avstånd, till exempel sprejer och salvor att smeta på huden. Säkrast för konsumenten är att använda produkter som är godkända i Finland.

Innan ett insektsmedel lanseras på marknaden ska det ha Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) godkännande. Trots detta marknadsförs även icke godkända preparat. Försäljningen av dessa är inte laglig och inte heller säker eftersom förbjudna kemikalier kan ha använts vid tillverkningen.

– Insektsmedel bör inte köpas från utländska nätbutiker eftersom produkterna som säljs i dessa och de aktiva substanserna i produkterna inte nödvändigtvis finns i våra register. De har med andra ord inte godkänts i Finland. Om exempelvis en produkt som har beställts från en utländsk nätbutik fastnar i tullen, får konsumenten inte tillbaka sina pengar. Ett preparat som beställts från utlandet har knappast heller en bruksanvisning på svenska eller finska, påpekar överinspektör Hannu Mattila vid Tukes.

Bruksanvisningen bör läsas noggrant

Konsumenten bör läsa igenom en produkts bruksanvisning noggrant. Vid användning av insektsmedel som lämpar sig för barn krävs särskild noggrannhet, så att medlet inte hamnar i ögon eller mun. Av denna orsak bör insektsmedel åtminstone inte smetas på barnens händer.

Konsumenten bör kontrollera om medlet är avsett endast för utomhusbruk. I bruksanvisningen anges det rekommenderade antalet användningar, vilka inte bör överskridas. Inget insektsmedel bör användas ständigt. Rekommendationen är att inte alls använda insektsmedel på ett hudparti som bränts av solen eller som är irriterat.

I förpackningspåskriften och bipacksedeln anges om produkten innehåller allergena ämnen. Vissa ämnen kan skada exempelvis konstfiber samt målade och lackerade ytor. I framtiden kommer direktiven att preciseras när vi övergår från nationella godkännanden till tillstånd enligt EU:s biocidförordning. Till exempel nya åldersbegränsningar kan införas.

Man kan förstås också pröva alternativa metoder för att hålla borta irriterande insekter. Heltäckande kläder ger ett bra skydd mot insekter, säger överinspektör Sari Penttinen vid Tukes.

– På den egna gården kan man försöka minska antalet mygg genom att hålla deras förökningsplatser torra, dvs. se till att det inte finns ansamlingar och pölar av stillastående vatten. Det lönar sig att hålla gården så öppen som möjligt. Man kan också minska insekterna genom att sätta upp fågel- och fladdermusholkar på gårdstunet, tillägger Hannu Mattila.

Tukes beviljar tillstånd och för register

Tukes för register över de bekämpningsmedel som är godkända utifrån kemikalielagen, de så kallade biocidiska bekämpningsmedlen. Biocider kan verka biologiskt eller kemiskt och används för att bekämpa eller eliminera skadliga organismer. Insektsmedel samt insekticider och akaricider hör till de biocidiska bekämpningsmedlen.

I Tukes register finns sammanlagt 25 i Finland godkända insektsmedel avsedda för människor. Ett tillståndsnummer på preparatets etikett visar att det är godkänt. Konsumenterna kan kontrollera vilka medel som är godkända i Finland i registret över biocidiska bekämpningsmedel (BTA-registret) och de preparat som godkänts enligt biocidförordningen i biocidregistret. Båda finns på Tukes webbplats.

Vissa av de godkända insektsmedlen är avsedda för djur. I Tukes register finns det 12 av dessa preparat. Medicinpreparat för djur mot insekter eller för fördrivning av ektoparasiter hör däremot till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas kompetensområde.

Effekten hos de preparat som Tukes har godkänt är testad men konsumenten bör hålla i minnet att inget insektsmedel ger ett fullständigt skydd.

Närmare upplysningar

Överinspektör Hannu Mattila, tfn 029 5052 178, [email protected]

Överinspektör Sari Penttinen, (miljö), tfn 029 5052 177, [email protected]

Överinspektör Tuija Hyvärinen, (människans hälsa), tfn 029 5052 064, [email protected]