Utlokalisering av tjänster medför utmaningar för tillsynen av kemikalieanläggningar

Tukes 4.6.2013 9.05
Pressmeddelande

De myndigheter som övervakar omfattande kemikalieanläggningar inom EU upplever att utlokaliseringen av tjänster i företag utgör ett hot mot säkerheten. Myndigheterna som övervakar kemikalieanläggningar samlas mellan den 5 och 7 juni för att lära av varandra om hur man kunde minska stora olyckor med hjälp av övervakning. Mötet hålls för första gången i Finland och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är värd.

Inspektionsgruppen bestående av övervakningsmyndigheter för kemikalieanläggningar inom EU, som samlas på Skatudden i Helsingfors, har verkat i cirka tio års tid. Gruppens syfte är att harmonisera de myndighetsinspektioner som utförs vid anläggningar i olika EU-länder Målet är också att bereda anvisningar som innehåller minimikrav på säkerheten i de inspekterade anläggningarna.

På tidigare möten har man bland annat kritiskt gått igenom de periodiska inspektioner som utförts av myndigheterna: hur kan myndigheterna försäkra sig om att säkerhetsfrågorna i anläggningen är som de ska vara? Hur kan man veta att skriftliga säkerhetsplaner faktiskt följs i praktiken? Och hur kan inspektörerna bli klara över att anläggningen har bedömt riskfaktorerna gällande verksamheten på rätt sätt?

Olyckor i kemikalieanläggningar beror ofta på mänskliga fel.

– Även det bästa systemet är ofullständigt, och människan är ofta den felande länken. Varje anläggning har sina egna svagheter. Säkerhetsnivån ska i första hand granskas utifrån de sårbara delarna inom varje anläggning, på ställen där det finns problem med anordningarna, säger överingenjör Anne-Mari Lähde vid Tukes.

Myndigheterna kan också lära sig av olyckor som inträffat. På varje möte behandlar därför arbetsgruppen de allvarligaste olyckorna som inträffat i kemikalieanläggningar i varje medlemsland. I Helsingfors finns även det nya Seveso III-direktivet på agendan. Den nationella lagstiftningen ska motsvara direktivet efter maj 2015. Direktivet gäller förebyggande och begränsning av faran för stora olyckor med farliga kemikalier inom industrin. Direktivet har fått sitt namn av en olycka som inträffade 1976 i Seveso i Italien. Myndighetsövervakningen av det nya direktivet i Finland tillhör främst Tukes.

Mer information:

överingenjör Anne-Mari Lähde, tfn 029 5052 362

e-post: [email protected]