Måste jag alltid avlägga en examen i växtskydd - inköpsbegränsningar för växtskyddsmedel vid hobbyodling

Tukes 11.5.2015 8.42
Pressmeddelande

Det blir tryggare än förr för hobbyodlare att använda växtskyddsmedel när användningen av de farligaste produkterna begränsas till professionellt bruk. I Finland får man för närvarande använda över 400 preparat avsedda för växtskydd. Största delen av dessa används redan nu för professionellt bruk, men i fortsättningen får man endast använda ca 50 i hemträdgårdar utan examen i växtskydd. Målet med förnyelsen är att minska växtskyddsmedlens hälso- och miljörisker.

Växtskyddsmedlen är kemikalier vars syfte är att bekämpa ogräs, skadedjur och växtsjukdomar.  Oftast används de för att behandla ätbara växter och vid hanteringen sprids de även i omgivningen. Många preparat har skadliga verkningar även för andra än de organismer som de är avsedda att bekämpa. Av preparaten är många försedda med varningsmärkningar och ofta är de särskilt farliga för miljön och vattenorganismer.

I fortsättningen kommer det att för konsumentbruk huvudsakligen godkännas preparat vars användning inte kräver annan skyddsutrustning än skyddshandskar.

– De flesta preparat som inte får användas på grundvattenområden begränsas till professionellt bruk. Det lönar sig även för hobbyodlaren att alltid läsa bruksanvisningarna noggrant, för även gällande de preparat som godkänns för konsumentbruk finns det olika begränsningar av användningen. En viktig del av informationen gäller rätt dosering. Det uppstår en onödig kemikaliebelastning om man använder för mycket av preparatet. Detsamma gäller om man använder för lite av preparatet: ämnet har inte tillräcklig verkan och man kan tvingas upprepa behandlingen, säger överinspektör Pauliina Laitinen från Tukes.

De växtskyddsmedel som godkänts för proffs- och konsumentbruk i Finland finns i Tukes register för växtskyddsmedel. I registret har man redan nu delat upp preparat enligt huruvida deras användning är tillåten för konsumenter eller endast för professionella odlare. För att köpa växtskyddsmedel avsedda för professionellt bruk krävs från och med 26.11.2015 en examen i växtskydd. Även en hobbyodlare kan avlägga examen inom området för växtskyddsmedel avsedd för professionella odlare, efter vilket han/hon får köpa även preparat som godkänts för professionellt bruk.

– Målsättningen med kravet på examen är att försäkra att de som använder preparat som orsakar särskilda risker är medvetna om riskerna och kan använda preparaten noggrant i enlighet med bruksanvisningen. Genom den ökade kunskapen kan man undvika att det uppstår faror för till exempel användaren själv, för barn på gården eller för miljön, såsom grund- och ytvatten samt pollinerare, säger Pauliina Laitinen.

I fortsättningen känns preparat som är godkända för professionellt bruk igen på "Användargrupp: Proffsanvändare"-märkningen på burken. På förpackningar som är avsedda för konsumentbruk finns ingen märkning och vem som helst kan köpa dem.

I praktiken innebär förändringen för hemträdgårdar att bekämpning av ogräs och skadeinsekter är möjlig även i framtiden, men växtsjukdomar är svåra att bekämpa. Till exempel finns det i fortsättningen inga preparat för potatisbladmögel och äppelskorv som godkänts för konsumentbruk. För konsumentbruk har det godkänts ett preparat avsett för att bekämpa mjöldagg på bl.a. rosor, vars verksamma ingrediens är rybsolja.

Orsaken till förändringen är EU:s ramdirektiv för hållbar användning av bekämpningsmedel (128/2009/EY). Det ålägger EU:s medlemsländer att begränsa försäljningen av preparat avsedda för professionellt bruk endast till personer som avlagt en examen i växtskydd. Ramdirektivet verkställdes i Finland genom lagen om växtskyddsmedel (1563/2011).

Tilläggsinformation:

gruppchef Eija-Leena Hynninen, tel. 029 5052 049

överinspektör Pauliina Laitinen, tel. 029 5052 171

Lagen om växtskyddsmedel

Ramdirektivet för hållbar användning av bekämpningsmedel

Tukes tidigare meddelanden om ämnet:

Tukes nya studiematerial för växtskydd nu tillgängligt på nätet

Växtskyddsmedelexamen blir obligatorisk för tusentals personer i olika branscher

Den nya lagen om växtskyddsmedel ger upphov till förändringar i utbildningssystemet och examina (på finska)