Hoppa till innehåll

Alleuropeiskt tillsynsprojekt visar brister i PLC-adaptrar

Utgivningsdatum 30.1.2019 10.29
Nyhet

I samband med en gemensam kampanj, där Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) och tio andra marknadstillsynsmyndigheter i EU deltog, hittades en lång rad brister i PLC-adaptrar. Av de granskade produkterna var det bara 17 procent som uppfyllde alla de krav som ställts på produkterna när det gäller elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, electromagnetic compatibility). Elektromagnetisk kompatibilitet säkerställer att en elektrisk apparat utan problem fungerar tillsammans med andra apparater i samma användningsmiljö.

Elnätskommunikation eller PLC (Power Line Communications) innebär överföring av data på elnätet. EU:s marknadstillsynsmyndigheter testade 46 PLC-adaptrar i en gemensam marknadstillsyn av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Testresultaten visade att tillverkarna av PLC-adaptrar ännu har mycket att förbättra eftersom upp till 79 procent av de kontrollerade produkterna sände ut elektromagnetiska störningar i sin elektromagnetiska omgivning i högre grad än vad som är tillåtet. Av de kontrollerade PLC-adaptrarna hade 60 procent kravenlig märkning och dokumentation.

– Resultatet av kampanjen visar att läget är dåligt eftersom närapå 80 procent av produkterna inte uppfyllde alla tekniska krav, det vill säga de kan störa andra elektriska och elektroniska apparater. Positivt nog hade alla produkter CE-märkning och en tillgänglig EG-försäkran om produktens överensstämmelse med kraven. Tillverkarna behöver ännu göra mycket för att produkterna ska uppfylla kraven, säger ledande expert Hanna Mustonen vid Tukes.

Medan den gemensamma tillsynskampanjen pågick testades i Finland sju produkter, varav inte en enda uppfyllde kraven enligt standarden EN 50561-1. Produktstandarden EN 50561-1 för PLC-apparater har publicerats på EMC-direktivets lista över harmoniserade standarder och den skulle börja tillämpas senast 9.10.2016.

Tukes fastställde att två av de granskade produkterna ska dras bort från marknaden, medan en produkt drogs självmant bort av importören, och vidare fick fyra produkter en anmärkning av Tukes. Merparten av de granskade produkterna hade släppts på marknaden före 9.10.2016. Information om de apparater som tagits bort från den finländska marknaden finns i Tukes marknadstillsynsregister.  

– Brister i den elektromagnetiska kompatibiliteten uppdagas vanligen i form av funktionsstörningar i andra elektriska apparater. Tecken på störningar i den elektromagnetiska kompatibiliteten kan vara till exempel ränder i tv-bilden, knaster i radion eller felaktig datorfunktion, säger Hanna Mustonen.

Mer information:

Ledande expert Hanna Mustonen, tfn 029 505 2569, [email protected]

Bilagor:

Kampanjens rapport (pdf)

Marknadsövervakningsregister (på finska)

Tillbaka till toppen