Endast godkända tankar får användas vid bränsletransporter

Tukes 7.3.2011 14.35
Pressmeddelande

Vid transport av diesel eller brännolja på väg får från 1.7.2011 enbart användas godkända IBC-behållare, tankcontainrar eller egentliga tankar avsedda för transport av farliga ämnen som alla ska uppfylla kraven i bestämmelserna om transport av farliga ämnen. Att använda farmartankar för bränsletransporter är förbjudet i fortsättningen.

Övergångsbestämmelsen i föreskrifterna om transport av farliga ämnen upphör 30.6.2011. Under övergångstiden var det fortfarande tillåtet att transportera bränsle i farmartankar som tagits i bruk före 1.1.1999, men i fortsättningen får farmartankar enbart transporteras tömda och rengjorda.

IBC-behållare som godkänts för transport på väg

Från 1.7.2011 ska alla tankar som används för lagring av bränsle för arbetsmaskiner på arbetsområden och transporteras fyllda med bränsle på allmän väg vara IBC-behållare som överensstämmer med föreskrifterna om transport av farliga ämnen. För lagring av brännolja eller diesel ska IBC-behållarna godkännas i enlighet med handels- och industriministeriets beslut om brännbara vätskor (313/1985) och för transport i enlighet med kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (171/2009). Godkännandet inhämtas i enlighet med vardera lagstiftningen hos behörigt besiktningsorgan. Behållaren ska alltid förses med en märkningsskylt som tecken på att den är godkänd.

Med IBC-behållare eller IBC avses en transportabel behållare som utvändigt kan se ut som en tank men som ändå vid transporter klassas som styckegods. Kraven på en IBC skiljer sig från kraven på tankar i fråga om såväl konstruktion, godkännande som användning. För bränsle får IBC-behållarens volym vara högst 3000 liter. En IBC ska tåla att bl.a. flyttas, lyftas och transporteras. I denna användning består en IBC av ett behållarskal av metall eller plast samt ändamålsenlig driftsutrustning och strukturdelar. IBC-behållare ska genomgå periodisk besiktning med 2,5 och 5 års intervaller vid ett TFÄ-besiktningsorgan eller ett organ för periodiska TFÄ-besiktningar.

Med transport av begränsade mängder avses transporter där mängden av ämnet understiger värdena som anges i tabellen för begränsade mängder i TFÄ-bestämmelserna. För vätskor betyder denna mängd den nominella volymen hos transportkärlet i liter. För diesel och brännolja är mängden högst 1000 liter i ett enda kärl eller, om kärlen är flera, den sammanräknade nettovolymen hos kärlen. Bränslet i transportfordonets eller arbetsmaskinens fasta bränsletank inräknas inte i denna mängd. Vid transport av farliga ämnen i begränsade mängder befrias transporten från en stor del av TFÄ-bestämmelserna. Då måste emellertid bl.a. en 2 kg brandsläckare och fraktsedel medföras. Vid transport av begränsade mängder krävs av föraren inte något ADR-körtillstånd, men den s.k. grundläggande utbildningen är obligatorisk.

Vid transport av diesel eller brännolja i en IBC är det alltid fråga om styckegodstransport som inte kräver ADR-körtillstånd för tanktransporter. Vid transport av bränsle i tank krävs tanktillstånd, likaså träder övriga krav på tankar och tanktransporter i kraft. När diesel eller brännolja transporteras i en IBC måste föraren alltså ha ADR-grundkörtillstånd för transport av styckegods.

IBC-behållarens innehåll ska anges på behållaren med bokstäverna ”UN” och ämnets UN-nummer och behållaren ska förses med varningsetikett enligt transportklass. Etiketten ska vara minst 100 x 100 mm. Behållaren ska förses med märkning på två motsatta sidor. Fordon som transporterar IBC-behållare ska framtill och baktill förses med orangefärgade skyltar utan nummer. Vid transport av begränsade mängder behövs ingen skyltning på fordonet.

Mer info: säkerhetsingenjör Miina Grönlund, tfn 010 6052 659, e-post: [email protected].

Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (171/2009); bl.a. 12 §, bilaga A, punkt 1.1.3.6.3, kapitel 5 och 6