Övervakning av överföring av explosiva varor intensifieras och tillståndsförfarandet blir snabbare tack vare det nya elektroniska systemet

10.2.2020 10.19
Pressmeddelande

SCEPYLT det elektroniska systemet för överföringsintyg för elektroniska varor (övervaknings- och skyddssystem för explosiva varor i syfte att förhindra och bekämpa terrorism) togs i bruk i Finland i januari 2020. Systemet ersätter det gamla internationella hanteringsförfarandet av överföringsintyg för explosiva varor i de fall då överföring av explosiva varor sker helt utanför de länder som är anslutna till systemet. I andra fall används det gamla förfarandet för överföringsintyg, varmed den ansökande ska skicka en pappersansökan om överföring av de explosiva varorna till myndigheterna för de länder som berörs av överföringen. Ibruktagningen av SCEPYLT-systemet påverkar inte hanteringen av nationella överföringsintyg för explosiva varor.

Fördelarna med det elektroniska förfarandet i jämförelse med det gamla förfarandet är:

  Myndighetsövervakning av överföring av explosiva varor intensifieras och specificeras, varmed den allmänna säkerheten förbättras.

  Myndigheternas tillståndsförfarande blir snabbare då verksamhetsutövaren inte längre behöver posta dokument till olika länder och reda ut mottagande parter.

  Vid behov kan ansökan ännu redigeras i det skede då myndigheten matar in uppgifterna i systemet.

Överföring av explosiva varorär Europeiska Unionens område förutsätter av mottagaren av de explosiva varorna ett internationellt överföringsintyg. Överföringen måste godkännas av myndigheterna i det mottagande landet, transitländer och ursprungslandet. Fram till nu har överföringsintyget varit ett pappersdokumet som har varit tvunget att cirkulera bland alla överföringskedjans myndigheter. Det har också varit möjligt att skicka ett eget dokument till varje myndighet och till slut samla ihop alla de stämplade, när varje land har godkänt överföringen.

SCEPYLT-förfarandet för överföringsintyg kan användas om överföringen av de explosiva varorna sker endast på de följande ländernas områden:

Portugal, Spanien, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Finland.  För Storbritannien måste inverkan av Brexit tas i beaktande.

Det elektroniska förfarandet för överföringsintyg fungerar så att mottagaren av försändelsen av explosiva varor med överföringsintygsblanketten skickar samma uppgifter om överföringen som tidigare har skickats per post eller e-post, till den behöriga myndighet i sitt land. Myndigheterna för in uppgifterna i SCEPYLT-systemet och sätter igång ett myndighetsgodkännande mellan de länder som berörs av överföringen av försändelsen av explosiva varor.

När försändelsen kommer till Finland eller fortsätter från Finland till utanför EU, ansöker mottagaren i Finland eller utanför EU om överföringsintyg hos Tukes. Ansökan om överföringsintyg ska levereras till Tukes per post eller per e-post till adressen:

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)i
PB 66 (Semaforbron 12 B)
00521 HELSINGFORS
(Böle ämbetscentral)
[email protected]

Ytterligare information: Överinspektör Mikko Ojala tfn 029 5052 421, e-post: [email protected]

Räjähteet, ilotulitteet, patruunat ja ruuti