Produktgodkännandet för byggprodukter förnyas: bruket av CE-märkning utvidgas från och med juli

Tukes 24.6.2013 8.47
Pressmeddelande

Miljöministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) informerar I juli blir det lättare att jämföra byggprodukter, då CE-märkning blir obligatorisk för ca 80 procent av byggprodukterna. I fortsättningen ska det i anslutning till stålkonstruktioner, betongelement och värmeisoleringsprodukter finnas en så kallad prestandadeklaration som alltid beskriver produktens egenskaper på samma sätt.

Förnyelsen utgår från EU:s byggproduktsförordning som i sin helhet träder i kraft i alla EU-länder. CE-märkningen gör det lättare för produkttillverkare att sälja sina produkter på andra håll i Europa. I stället för att skaffa medlemsländernas olika nationella godkännanden kan tillverkaren CE-märka sin byggprodukt.

CE-märkningen beskriver produktens egenskaper – byggbestämmelserna avgör passformen 

CE-märkningen beskriver produktens egenskaper, men produktens användbarhet för det avsedda byggobjektet ska bedömas på grundval av användningsändamålet, omständigheterna och byggbestämmelserna. Den som inleder ett byggprojekt är alltid i sista hand ansvarig för valet av produkter och för byggnadens säkerhet.

”Till exempel tegel som tillverkats i Centraleuropa kan inte nödvändigtvis användas som fasadbeklädnad i Finlands väderförhållanden. Det väsentliga är att man på basis av CE-märkningens prestandadeklaration väljer en sådan produkt som lämpar sig för byggnaden och som uppfyller de krav som ställs i byggbestämmelserna", berättar Teppo Lehtinen, byggnadsråd vid miljöministeriet.

CE-märkningen berör de byggprodukter på marknaden som omfattas av en harmoniserad produktstandard eller som fått ett europeiskt tekniskt godkännande (ETA). Således behöver trävaror som sågats av eget trä fortsättningsvis ingen CE-märkning, om de används i eget bygge och om det gjorts en hållfasthetsklassificering av dem. I Finland övervakas CE-märkningen av byggprodukter av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

”Tack vare CE-märkningen ska till exempel fönstertillverkare förse fönstren med nödvändiga uppgifter för bedömningen av produktens energiprestanda. Dessutom kan CE-märkningen göra det lättare att jämföra byggproduktens hållfasthet, stabilitet, brandsäkerhet och hälsoeffekter. Den som köper byggprodukter kan under köpet också fråga försäljaren om produktens egenskaper och om produkten ska ha en CE-märkning”, säger Heikki Viitala, överingenjör vid Tukes.

Nationella godkännandeförfaranden parallellt med CE-märkning 

I början av juli träder också lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter i kraft, och den berör alla byggprodukter som inte CE-märks. Lagen erbjuder tre valfria alternativ för godkännande, som tillverkaren kan använda för att beskriva produktens egenskaper och påvisa att byggprodukten uppfyller kraven i bestämmelserna. Dessutom kan kommunens byggnadstillsynsmyndighet förutsätta en byggplatsspecifik prestandakontroll, om produktens duglighet inte har kunnat påvisas och om det finns skäl att misstänka att den inte uppfyller de tekniska kraven. Tukes övervakning av marknaden omfattar inte byggprodukter som har fått nationellt godkännande.

Ytterligare information

Lagstiftningsrådet Kirsi Martinkauppi, miljöministeriet, tfn 050 582 2464

, [email protected] (fr.o.m. 24.6)

Byggnadsrådet Teppo Lehtinen, miljöministeriet, tfn 050 517 9202, [email protected] (fr.o.m. 8.7.)

Överingenjör Heikki Viitala, Tukes, tfn 029 5052 591, [email protected]