Hoppa till innehåll

Risk för antändning och explosioner i naturgasledningar – var försiktig vid grävarbeten

Mediatiedote
18.10.2021 8.45 | Publicerad på svenska 19.10.2021 kl. 12.17
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i år fått kännedom om sex tillbud som uppstått då naturgasledningar har skadats i samband med schaktarbeten. Skada på en naturgasledning är en risksituation som kan leda till en allvarlig olycka. För att undvika olyckor ska den som utför schaktarbeten i närheten av en naturgasledning alltid kontakta gasbolaget innan arbetet inleds. Gasbolaget visar schaktentreprenören och andra som arbetar nära naturgasrören var rörledningen exakt finns. På så sätt kan man säkerställa säkerheten i arbetet och undvika tillbud.

– Naturgasledningarna innehåller gas som är mycket lättantändlig och explosionsfarlig. Gasrören har dimensionerats så att de håller för gastrycket, men de är inte skyddade mot stötar eller belastning utifrån. Rören skyddas mot extern belastning endast där de läggs under bilvägar eller järnvägar, säger överinspektör Arto Jaskari på Tukes. 

En farlig situation kan uppstå då en schaktentreprenör utför grävarbeten, vid grundundersökningar eller sprängningar eller inom lantbruket i samband med grävning eller rensning av diken. 

– Om ett naturgasrör skadas läcker det ut gas. Den utläckande gasen kan orsaka en explosionsartad brand, säger Arto Jaskari.  

Anvisningar för grävarbetare

  • Grävarbetena ska planeras i förväg.
  • Gasbolaget ska underrättas på förhand om grävarbetena, om det är nödvändigt att gräva närmare än fem meter från en naturgasledning. Gasbolagen rekommenderar att anmälan om grävarbeten görs minst tre dagar innan arbetet inleds.
  • Gasbolaget visar rörledningens exakta läge. 
  • Gasbolaget beviljar grävtillstånd.

Hur vet jag var naturgasledningen går?

– Naturgasrören förläggs under mark med ett täckningsdjup på cirka en meter. I terrängen har de märkts ut med vita märkningsstolpar. Från varje punkt längs gasledningen kan man i vardera riktningen se minst en stolpe som anger ledningens läge. På varje stolpe finns en informationsskylt som anger rörledningens exakta läge i förhållande till skylten, gasbolagets namn och telefonnummer. 

Bild på informationsskylt för naturgasledning
 
I tätorter kan naturgasledningen vara markerad med fixpunkter eller kartmarkeringar. Under jorden har rörledningen märkts ut med ett gult band med texten MAAKAASU eller NATURGAS eller NATURAL GAS.

Den som utför grävarbeten ska alltid kontakta gasbolaget innan arbetet inleds. Information om naturgasledningars läge fås av städernas och kommunernas byggnadstillsyn samt på sidorna johtotietopankki  och kaivulupa.fi.

Information om högtrycksledningar för överföring av naturgas finns också på Gasgrids webbplats, på sidorna om gasnätet på och via kartappen över ledningarna.

Ytterligare information:
Arto Jaskari, överinspektör, tfn 029 5052 149
Suvi Perälä, överinspektör, tfn 029 5052 134
e-postadresserna har formatet [email protected]

Länkar till gasbolagens handledningar för grävarbeten i närheten av naturgasledningar

Kom ihåg naturgasledningen – Anvisningar för den som arbetar på en naturgaslinje 

Kom ihåg naturgasledningen – Markbyggnads- och schaktningsarbeten i närheten av naturgasledningen 


Bilaga: 

Tukes har under september fått kännedom om följande tillbud:

1. Grävmaskin sjönk ner på ett transportrör för naturgas        
                 
En larvgrävmaskin på 25 ton körde längs med ett transportrör för naturgas. Rörledningen var dragen genom ett sumpigt ställe, och grävmaskinen sjönk ner där. Grävmaskinföraren försökte backa ur gropen genom att ta grävskopan till hjälp, men det lyckades inte. Grävmaskinsförarens handlande orsakade skador på rörledningen.

Att bärga den nedsjunkna grävmaskinen krävde en stor insats. Gastrycket i rörledning hade redan minskats men det förelåg fortfarande risk för rörskada och gasexplosion. Maskinen kunde slutligen tryggt lyftas från gasledningen med hjälp av två grävmaskiner. Efter bärgningen kontrollerades rörledningens skick, skadorna på ytbeläggningen lagades och ledningen täcktes över.


Grävmaskin sjönk ner och fastnade på ett transportrör för naturgas


2. Grävmaskin kapade av ett distributionsrör för naturgas

En entreprenör hade bokat visning av naturgasledningens läge inför sanering av vattenledningar. En inspektör från gasbolaget hade visat var gasledningen fanns. På grävmaskinen fanns dessutom en karta där gasledningen hade märkts ut samt anordningar som visade ledningens läge i realtid.

Trots att rörledningens läge hade visats för entreprenören som också hade en karta och utrustning som visade rörledningen, kapade entreprenören av gasledningen med grävmaskinen. Gasen stängdes av i rörledningen ungefär en timme efter olyckan och reparationerna genomfördes inom cirka fyra timmar efter att gasbolaget hade informerats om olyckan. 
 

Ett distributionsrör för naturgas kapades av i samband med grävarbeten

Gasledningen reparerades efter skadan