Ändringar i de maximala resthalterna för växtskyddspreparatet Rovral 75 WG

Tukes 20.4.2018 11.00
Pressmeddelande

Tukes återkallade i januari 2018 tillståndet för preparatet Rovral 75 WG som används som växtskyddsmedel. Användning av preparatet är tillåten fram till 5.6.2018, varefter Tukes tar bort produkten från växtskyddsmedelsregistret.

Beslutet grundas på en riskbedömning av det verksamma ämnet iprodion som har gjorts av Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA och det förbud mot användning inom EU som är baserat på denna.

Vid användning av Rovral 75 WG bör man beakta att även de maximala resthalterna för det verksamma ämnet kommer att ändras, eftersom det verksamma ämnet inte längre är godkänt inom EU. De maximala resthalterna beräknas till kvantifieringsgränsen för analysmetoden, dvs. nära noll, och efter att övergångstiden för gränsvärdena är slut får det inte längre finnas rester av iprodion i livsmedel. Skördegrödor vid vars odling iprodion har använts ska släppas ut på marknaden före övergångstiden för maximala resthalter avslutas.

Tukes påminner dock odlare och marknadsförare av livsmedel om att gränsvärdena ändras under nästa år, och efter det får livsmedelsprodukter inte längre innehålla rester av iprodion. Beslut om de maximala resthalterna för det verksamma ämnet och övergångstiderna för dem tas sannolikt i juni vid ett gemensamt möte mellan medlemsstaterna och EU-kommissionen. Tukes informerar om resthalternas övergångstider när kommissionens beslut är klart.

Preparatet Rovral 75 WG är godkänt för följande ändamål:

  • bekämpning av gråmögel på jordgubbe, hallon, prydnadsväxter, växthustomat och växthusgurka
  • bekämpning av rotfruktsröta (Sclerotinia sclerotiorum), gråmögel och svartfläcksjuka (av Altenaria brassicae) på korsblommiga oljeväxter
  • bekämpning av gråmögel och Alternaria på kålväxter
  • bekämpning av vitröta och gråmögel på lök
  • bekämpning av svartröta och bladfläckar på morot
  • betning av grönsaks- och prydnadsväxters frön, blomlökar och sättpotatis.

Rovral 75 WG får användas som växtskyddsmedel fram till 5.6.2018. Utsäde och sättpotatis som betats med Rovral 75 WG kan sås även efter 5.6.2018 under växtperioden 2018, så länge de maximala resthalterna för skördegrödor beaktas.

Ytterligare information

överinspektör Heli Anttila, tel. 029 505 2019

sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 505 2036

e-post i formen: [email protected]

Tukes återkallar tillståndet för Rovral 75 WG -preparatet (Meddelande 23.1.2018)