Möjligheterna att spåra el- och elektronikapparaters ursprung förbättras

Tukes 18.12.2012 13.04
Pressmeddelande

Skärpt EU-lagstiftning förbättrar möjligheterna att spåra el- och elektronikapparaters ursprung. I fortsättningen ska bland annat en kontaktadress till tillverkaren och importören finnas på produkten. De nya kraven kommer efter hand även att gälla andra produktkategorier än elapparater.

Innan en elapparat når butikshyllan har den redan kunnat passera en lång kedja av aktörer. I EU-lagstiftningen indelas de här ekonomiska aktörerna i fyra kategorier: tillverkare, tillverkarens representant, importör och distributör. Varje aktör har sin egen roll i kontrollen av att produkten överensstämmer med reglerna.

För att förtydliga de ekonomiska aktörernas roll har EU lagt fram en s.k. ny lagstiftningsram, New Legislative Framework, NLF. Lagstiftningsramens syfte är att harmonisera produktdirektiven och precisera vilka administrativa åtgärder som förväntas av de ekonomiska aktörerna. Innehållet i NLF införlivas efter hand i den nationella lagstiftningen när direktiven uppdateras. Kraven i NLF kommer att omfatta en stor mängd produkter från fyrverkeripjäser till tryckkärl. Kraven kommer även att införlivas i flera lagar om elapparater, börjande med den förnyade RoHS-lagstiftningen som träder i kraft vid årsskiftet.

– RoHS-lagens huvudsyfte är att begränsa koncentrationerna av vissa skadliga ämnen i el- och elektronikapparater och därmed skydda både hälsan och miljön. Samtidigt är RoHS-lagen emellertid även den första nationella lag om elprodukter genom vilken kraven i NLF-beslutet verkställs, säger överinspektör Marika Keskinen.

NLF ålägger bl.a. tillverkaren, dennes representant och importören att kunna uppvisa teknisk dokumentation och EU-försäkran för de nationella tillsynsmyndigheterna i tio år efter utsläppande av den sista produkten på marknaden. Om en aktör i kedjan upptäcker att en produkt inte överensstämmer med kraven ska aktören underrätta tillsynsmyndigheten och omedelbart vidta korrigerande åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är att korrigera produkten så att den uppfyller kraven, dra tillbaka den från marknaden eller vid behov ordna med återkallelse.

Genom märkning av produkterna försöker man förbättra deras spårbarhet. Följande märkning ska finnas antingen på själva el- eller elektronikapparaten eller, om detta inte är möjligt på grund av produktens storlek eller art, på förpackningen och/eller på ett medföljande dokument:

  • CE-märkning, som är tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven.
  • Typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning.
  • Tillverkarens eller importörens namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en kontaktadress till tillverkaren och importören.

Utöver märkningen är de ekonomiska aktörerna i tio år skyldiga att på begäran meddela tillsynsmyndigheten alla ekonomiska aktörer som har levererat en produkt till dem samt alla aktörer som de har levererat en produkt till.

Mer information:

överinspektör Marika Keskinen, p. 029 5052 680, [email protected]

Läs mer om NLF på Arbets- och näringsministeriets webbplats

RoHS 2-direktivet på EU:s webbplats

Tukes sidor om elapparater