Valikko

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden alkuperän jäljitettävyys paranee

Tukes 18.12.2012 13.04
Tiedote

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden alkuperän jäljitettävyys paranee EU:n tiukkenevan lainsäädännön ansiosta. Jatkossa tuotteista tulee muun muassa löytyä tuotteen valmistajan ja maahantuojan yhteystiedot. Uudet vaatimukset tulevat koskemaan sähkölaitteiden lisäksi vähitellen myös muita tuoteryhmiä.

Ennen kuin sähkölaite päätyy kauppojen hyllylle, se on saattanut kulkea jo pitkän toimijaketjun läpi. EU-lainsäädännössä nämä talouden toimijat jaetaan neljään ryhmään: valmistajaan, valtuutettuun edustajaan, maahantuojaan ja jakelijaan. Jokaisella toimijalla on oma roolinsa tuotteen vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa.


Talouden toimijoiden roolien selkiyttämiseksi EU:ssa on julkaistu ns. uusi lainsäädäntöpuite, New Legislative Framework, NLF. Lainsäädäntöpuitteen tavoitteena on yhtenäistää tuotedirektiivejä ja tarkentaa, millaisia hallinnollisia toimia talouden toimijoilta odotetaan. NLF:n sisältämät asiat tuodaan osaksi kansallista lainsäädäntöä vähitellen, kun direktiivejä päivitetään. NLF:n vaatimukset tulevatkin koskemaan isoa tuotejoukkoa ilotulitteista painelaitteisiin. Vaatimukset sisällytetään myös useampaan sähkölaitteita koskevaan lakiin, joista ensimmäisenä on ensi vuoden alkupuolella voimaan tuleva uusittu RoHS-lainsäädäntö.


– RoHS-lain päätavoitteena on rajoittaa tiettyjen haitallisten aineiden pitoisuuksia sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja täten suojella sekä terveyttä että ympäristöä. Samalla RoHS-laki on kuitenkin myös ensimmäinen sähkötuotteita koskeva kansallinen laki, jolla NLF-päätöksen vaatimukset pannaan täytäntöön, kertoo ylitarkastaja Marika Keskinen.


NLF velvoittaa mm. valmistajaa, valtuutettua edustajaa ja maahantuojaa pitämään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja tekniset asiakirjat kansallisten valvontaviranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan viimeisen tuotteen markkinoille saattamisen jälkeen. Lisäksi jos jokin ketjun toimija havaitsee tuotteen olevan vaatimustenvastainen, toimijan tulee ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle ja ryhtyä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin. Näitä toimia voivat olla laitteen korjaaminen vaatimustenmukaiseksi, sen poistaminen markkinoilta tai tarvittaessa sitä koskevan palautusmenettelyn järjestäminen.


Tuotteiden merkinnöillä pyritään parantamaan tuotteiden jäljitettävyyttä. Seuraavat merkinnät tulee löytyä joko sähkö- ja elektroniikkalaitteesta itsestään, tai jos laitteen koko tai luonne ei tätä salli, laitteen pakkauksesta ja/tai laitteen mukana seuraavista asiakirjoista:

  •  CE-merkintä, jolla valmistaja vakuuttaa, että laite täyttää sitä koskevat vaatimukset.
  • Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, tai muu tunnistusmerkintä, jonka ansiosta se voidaan tunnistaa.
  • Valmistajan ja maahantuojan nimi, rekisteröity tuotenimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan ja maahantuojaan saa yhteyden.

Merkintöjen lisäksi talouden toimijoilla on myös kymmenen vuoden ajan velvollisuus kertoa valvontaviranomaiselle pyydettäessä kaikki ne talouden toimijat, jotka ovat heille laitteita toimittaneet sekä ne tahot, joille he ovat toimittaneet laitteita.
 
Lisätietoja:
ylitarkastaja Marika Keskinen, p. 029 5052 680, [email protected]

Lisätietoa NLF:stä työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla
RoHS 2 -direktiivi EU:n sivuilla
Tukesin sähkölaitteita käsittelevät sivut