Hoppa till innehåll

En elmontörs död i Savitaipale berodde på bristfälligt iakttagande av säkerhetsinstruktionerna

Tukes
Utgivningsdatum 31.12.2013 9.00
Pressmeddelande

Olyckan som inträffade 17.4.2013 i Savitaipale, i vilken en elmontör omkom, berodde på ett bristfälligt iakttagande av säkerhetsförfarandena. Elmontören som var utsänd av en polsk entreprenör förolyckades på grund av en elektrisk stöt vid ett installationsarbete på en 400 kV kraftledning. Enligt den utredning som gjorts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fanns det brister i verksamheten bland personerna som ansvarade för entreprenörernas elektriska säkerhet. Utredningsrapporten från Savitaipale har publicerats på Tukes webbplats.

Olyckan inträffade när de polska elmontörerna höll på att reparera ett installationsfel som hade konstaterats på en  stolpe för högspänningsledningen mellan Yllikkälä och Huutokoski. Vid arbete på en  stolpe för en luftledning måste arbetsobjektet alltid ovillkorligen jordas. Denna åtgärd hindrar att montörerna drabbas av elektriska stötar under arbetet. I Savitaipale lossnade den anordning som användes för jordning, på grund av att den inte hade fästs på rätt sätt vid ledningen. Den så kallade laddningsspänning som hade bildats i ledningen ledde till olyckan.

Andra bakgrundsfaktorer till olyckan berodde på olika uppfattningar om övervakningen av elarbetets säkerhet på arbetsplatsen. För förstärkningen av högspänningsnätets överföringsförmåga i Savitaipale svarade i praktiken ett konsortium bildat av ett franskt och ett polskt företag, som var specialiserade bland annat på konstruktion av eldistributionssystem. Konsortiet hade fått beställningen av det finska stamnätsföretaget, vars projektchef fungerade som säkerhetskoordinator för projektet.

Tukes hade redan tidigare fäst uppmärksamhet vid de reella möjligheter ledaren för det franska företagets elarbeten hade att leda dessa elarbeten från Frankrike. Enligt lagen om elsäkerhet är ledaren för elarbetena ansvarig för företagets elsäkerhet. I april kunde det polska företaget inte hittas i Tukes elentreprenörsregister, till vilken alla verksamhetsutövare som utför elarbeten i Finland måste anmäla sig.

På basis av olycksutredningen rekommenderar utredningsgruppen för olyckor följande åtgärder för att undvika liknande olyckor:

  • Ansvarspersonerna måste de facto delta i bedömningen av risker i anslutning till arbetet och vara i ständig kontakt med utförandet av de arbeten som utförs på deras ansvar. Arbetsledningen ska övervaka att givna föreskrifter iakttas och att arbetet utförs enligt överenskomna förfaranden. Övervakningen ska vara tillräcklig i alla situationer.
  • Vid elarbeten som utförs i Finland måste kraven i landets lagstiftning och gällande standarder iakttas. Entreprenörerna måste känna till kraven som gäller elarbeten som utförs i Finland, då entreprenaden påbörjas.
  • I samband med arbeten på kraftledningar har laddningsspänningen lett till flera allvarliga olyckor och risksituationer under de senaste åren. Jordningsföreskrifter som gäller utförandet av arbete måste tas till riskbaserad prövning ur säkerhetssynvinkel.
  • För att undvika olyckor som händer vid arbete på  stolpe ska det finnas en klar åtgärdsplan, personalen ska vara utbildad och ha erforderliga verktyg.
  • Uppmärksamhet måste fästas vid laddningsspänningen som företeelse och dess faror samt vid rätta arbetsmetoder. Samordning av övervakningen och informationsutväxling måste ombesörjas mellan verksamhetsutövare som deltar i elarbeten på en gemensam arbetsplats vid nätverksverksamhet. Samordning av övervakningen och informationsutväxling måste ombesörjas mellan verksamhetsutövare som deltar i elarbeten på en gemensam arbetsplats.

Mer information:
 överinspektör Sakari Hatakka, tfn 029 5052 562,
säkerhetsingenjör Ville Huurinainen, tfn 029 5052 111
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen