I fjol dog 21 människor i elbränder

Tukes 24.3.2017 11.30
Pressmeddelande

År 2016 var i fråga om dödsoffer i elbränder ett dystert år: i sexton bränder omkom sammanlagt 21 människor och i två av bränderna omkom sammanlagt fem barn. Året innan var antalet omkomna i elbränder 16 och på 2010-talet uppgick antalet offer till 15 per år i genomsnitt. Med elbrand avses en eldsvåda som börjar i en elapparat eller en elanläggning. Bränder kan lätt förebyggas genom ett korrekt tillvägagångssätt och omsorgsfullhet. Till exempel ska man inte torka tvätt nära bastuaggregatet eller lämna brännbara saker på spisen. Elanordningar och elinstallationer bör servas och hållas i skick. I varje hem bör det även finnas en fungerande brandvarnare.

En elbrand beror oftast på vårdslöshet  

Antalet bränder som tagit sin början i elanordningar och elinstallationer och som senaste år infördes i räddningsväsendets PRONTO-register uppgick till 2660. De anläggningar som orsakade flest elbränder var spisar och ugnar (971 st.), armaturer (178) och bastuaggregat (122).

I fjol omkom 21 personer i elbränder och två av olyckorna ledde till ett flertal dödsoffer. Orsaken till elbränder med dödlig utgång var oftast spisen (43 procent) och därnäst bastuaggregatet (29 procent).

– Bränder som startar i elektriska apparater beror oftast på den mänskliga faktorn – vårdslöshet, användning eller installation i strid med anvisningarna, bristande underhåll eller skadad apparat.  Den vanligaste brandorsaken är att man glömt att slå av spisen eller att den slagits på av misstag, vilket har lett till att maten eller något brännbart material har fattat eld. De vanligaste orsakerna till bränder som börjat i bastuaggregat har varit tvätt på tork ovanför bastuaggregatet samt föremål som inte hör till aggregatet, berättar Jukka Lepistö, som är överinspektör vid Tukes sektion för elanordningar.

– Elbränder kan förhindras, då elanordningar används korrekt och hålls under uppsikt, påminner Lepistö. Andra praktiska råd är: Förvara ingenting på spisen! Låt bli att kocka i berusat tillstånd! Använd inte bastun som förråd eller bastuaggregatet till att torka tvätt med! Det finns även tekniska lösningar med vilka spisbränder kan förhindras, exempelvis säkerhetsanordningar som automatiskt slår av strömtillförseln till spisen. tipsar Lepistö.

En fungerande brandvarnare räddar liv  

Många elbränder med dödlig utgång har inträffat i bostäder som har saknat brandvarnare. En brandvarnare är av stor betydelse när det gäller att upptäcka en brand i ett tillräckligt tidigt skede. Vid en brand har man bara några minuter på sig att ta sig ut, eftersom de giftiga brandgaserna snabbt dödar. Det har varit obligatoriskt med brandvarnare redan i flera år, och i alla bostadshus ska det på varje våning finnas minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter. Vid nybyggnationer nu för tiden finns det för bostäder och fritidshus dessutom lägenhetsspecifika brandvarnare som är anslutna till elnätet, och vars strömtillförsel säkerställs med till exempel batterier.

Se till att anordningar och installationer underhålls 

– En del av de bränder som orsakas av att det uppstår fel på elektriska installationer skulle kunna undvikas, om installationernas innehavare (ägare) bättre skötte om underhållet av elanläggningarna och elinstallationerna. Om någonting exceptionellt visar sig i elinstallationerna eller elanläggningarna, eller om de ger ifrån sig ett konstigt os, bör man kontakta en yrkesutbildad person inom elbranschen, påminner chefen för Tukes sektion för elektriska installationer Harri Westerlund.  Elinstallationer föråldras med tiden och det är bra att låta en yrkesutbildad person inom elbranschen se över dem till exempel med 15 års mellanrum. Fasta installationer och reparationer av elanläggningar får utföras endast av yrkesutbildade personer inom elbranschen, understryker Westerlund. Elentreprenörer med rätt att utföra elarbeten finns i Tukes register.

 Mer information:  

överinspektör Jukka Lepistö, (elektriska installationer och elbränder) tfn 029 5052 460,

sektionschef Harri Westerlund (elinstallationer och underhåll), p. 029 5052 572

[email protected]  

Läs även:  

Meddelande 7.4.2016: Tre personer dog av elstötar och 16 i elbränder i fjol

Meddelande 27.5.2016: Elbränder med dödlig utgång kan förhindras med tekniska lösningar och ändrade handlingssätt 

Guide: Kiinteistön sähkökunnossapito ja määräaikaistarkastukset (fastigheters elunderhåll och återkommande kontroller) 2017.