Hoppa till innehåll

Ska du byta värmesystem eller räcker det med att underhålla det befintliga oljeuppvärmningssystemet?

Mediatiedote
Utgivningsdatum 12.5.2021 8.04 | Publicerad på svenska 12.5.2021 kl. 11.31
Pressmeddelande

Funderar du på att avstå från oljeuppvärmning och byta värmesystem? Installations- och besiktningsföretag som är godkända av Tukes har de kunskaper och utrustning som behövs för att på ett säkert sätt ta oljeuppvärmningssystem ur bruk. Även ett oljeuppvärmningssystem som är i bruk kräver service och underhåll. Underhåll utförs av installations- och serviceföretag för oljeuppvärmningssystem som Tukes har godkänt.

Statens understöd för att avstå från oljeuppvärmning har kraftigt ökat byten av oljeuppvärmningssystem till andra uppvärmningsmetoder i egnahemshus. Stödet är avsett för att slopa oljeuppvärmningssystem i småhus som används som bostad året runt och ersätta det med andra uppvärmningsformer. Det finns många säkerhetsaspekter att ta hänsyn till när man slopar ett oljeuppvärmningssystem.  

Gör så här när du slopar ditt oljeuppvärmningssystem 

Ett oljeuppvärmningssystem består av en oljepanna, oljebrännare och ett rörsystem mellan oljepannan och oljecisternen.   När värmesystemet byts ut, räcker det inte att endast oljepannan och brännaren demonteras. Även oljecisternen måste tas bort, eller i varje fall tömmas och rengöras. Användningen av cisternen måste förhindras genom att installera en propp eller kapa av påfyllningsröret. Kommunernas miljömyndigheter kan ge närmare bestämmelser om hur cisterner tas ur bruk med hänsyn till de miljörisker som de medför. 

Installations- och besiktningsföretag som är godkända av Tukes har de kunskaper och utrustning som behövs för att på ett säkert sätt ta oljeuppvärmningssystem ur bruk.  När en oljecistern tas ur bruk och eventuellt demonteras, ska ett protokoll skickas till räddningsmyndigheten och vid behov till miljöskyddsmyndigheten.

Underhåll ditt oljeuppvärmningssystem och besikta oljecisternens skick regelbundet 

Oljeuppvärmningssystem bör underhållas regelbundet. Underhållet utförs av ett serviceföretag för oljeuppvärmningssystem som Tukes har godkänt. Serviceföretaget rengör oljebrännaren, kontrollerar dess skick och gör också mätningar för att kontrollera bränningssystemets funktion. Underhåll och rengöring av värmepannan ingår normalt inte i oljebrännarens underhåll, så att underhållet av pannan bör avtalas separat vid beställning. 

Även oljecisternens skick ska kontrolleras regelbundet. Besiktningen av oljecisterner som är belägna på viktiga grundvattenområden är obligatorisk. Den första besiktningen sker innan 10 år förflutit från oljecisternens ibruktagande. Regelbunden besiktning rekommenderas även för andra oljecisterner. I kommunens miljöskyddsbestämmelser kan besiktningen av underjordiska oljecisterner vara obligatorisk även utanför grundvattenområden. Besiktningen utförs av ett besiktningsföretag för oljecisterner som Tukes har godkänt. I besiktningen töms cisternen på olja och den rengörs. Metallcisterner besiktas invändigt och stickprov tas för att mäta tjockleken av cisternens vägg. Tätheten av behållare av fiberarmerad plast besiktas genom över- eller undertrycksprov. Besiktningsföretaget ger ett besiktningsprotokoll som anger cisternens klass enligt dess skick (A-D) och tidpunkten för nästa besiktning.  

Cisternernas konditionsklasser och besiktningsintervall

Klass A: besiktningsintervallet för metallcisterner 5 år, andra än metallcisterner 10 år 

Klass B: ska besiktas vartannat år

Klass C: ska tas ur bruk inom 6 månader efter besiktningen

Klass D: ska tas ur bruk omedelbart.

Risker vid ytbeläggning av oljecisterner

Några av besiktningsföretagen tillhandahåller även ytbeläggning som ett reparationsalternativ. Det är förbjudet att belägga underjordiska oljecisterner på viktiga grundvattenområden. Tukes varnar för att belägga oljecisterner även på andra ställen, eftersom tjockleken av cisternens mantel inte kan säkerställas efter beläggningen. Skicket och besiktningsintervallet hos mantlade cisterner kan därför inte fastställas på ett tillförlitligt sätt.

Svårt att säkerställa skicket hos en begagnad oljecistern

Att avstå från oljeuppvärmningssystem har lett till att försäljningen av cisterner som tagits ur bruk har ökat på olika annonsmarknader. Både plast- och metallcisterner är till salu. Tukes varnar för att installera en begagnad oljecistern på nytt, eftersom begagnade oljecisterner förknippas med oförutsägbara risker, till exempel dåligt skick av cisternens utrustning och utrustningens kopplingar.

Om du tar i bruk en begagnad cistern, ska den installeras av ett installationsföretag som Tukes har godkänt. 

Ägaren eller innehavaren har ansvaret för systemet

Fastighetens ägare eller innehavare är i sista hand ansvarig för skicket hos oljeuppvärmningssystemet, oljecisternen och utrustningen. Vid skada ersätter försäkringsbolag inte nödvändigtvis en oljeskada som ett dåligt underhållet oljeuppvärmningssystem har orsakat.

Ytterligare information: 
Markus Kauppinen, sektionschef tfn 029 5052 519
Överinspektör Merja Rajamäki, tfn 029 5052 518
e-postadresser har formatet: [email protected]

Länkar: 

Installations- och besiktningsföretag som är godkända av Tukes (på finska)

Behörighetsklasser för godkända rörelser