Dödsolyckor sällsynta i finländska gruvor

Tukes 27.5.2014 8.34
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) får årligen kännedom om i medeltal 30 olycksfall som sker i gruvor och leder till sjukfrånvaro i minst tre dagar. De allvarligare olyckorna är färre än tio per år. Exempel på sådana olyckor är stenar som faller och farliga kemikalier som stänker på gruvarbetarna, elektriska stötar, bränder, trafikolyckor samt fordon som faller eller välter. Olyckor med dödlig utgång har ytterst sällan inträffat i finländska gruvor.

 I fjol fanns det 46 verksamma gruvor i Finland. Största delen av olycksfallen har inträffat i de 11 största gruvorna, där också över 80 procent av arbetstimmarna i gruvor utförs. Även om de allvarliga olyckorna är få, är arbetet i gruvor förenat med stora risker som verksamhetsutövaren bör ha beredskap för. De största riskerna är trafiken, sprängningsarbeten, ras, bränder, transport och användning av kemikalier, elolyckor, damm och gaser samt dammolyckor.

I gruvor och dagbrott inträffar årligen trafikolyckor och olyckor där fordon faller och välter. Arbetsmaskinerna är stora och arbetsobjekten förändras när schaktningarna fortskrider, och därför krävs särskild noggrannhet och försiktighet när man arbetar nära kanten av en vall eller när man backar.  

Bränder är en stor risk särskilt i underjordiska gruvor, eftersom de gör att man inte kan ta sig upp till markytan. Varje år har Tukes fått kännedom om några gruvbränder, som för det mesta snabbt har fåtts under kontroll eller som inte har orsakat allvarliga olyckor. Bränder har uppstått till exempel i samband med användning av arbetsmaskiner eller fordon. Ofta har brandorsaken varit fel i elapparater eller till exempel att en arbetsmaskin träffat en elkabel. För att trygga brandsäkerheten i gruvor är det viktigt att se till att elanläggningar och fordon besiktas och regelbundet underhålls.

I finländska gruvor är brandberedskapen god och det finns detaljerade instruktioner för hur man räddar sig vid en eventuell brand. Brandövningar utförs regelbundet. Gruvor under jord ska ha skyddsrum där det finns syrgasflaskor eller flaskor med andningsluft för några timmars eller beroende på fallet ända upp till några dagars behov.

I gruvor används farliga kemikalier till exempel för tillverkning av sprängämnen, förstärkning av berget eller som bränsle. Kemikalierna ger upphov till exponerings-, läckage- och brandrisker. I fjol konstaterade Tukes att det föreligger ett särskilt behov av att utveckla sorteringen, upplagringen och förstöringen av emulsionsavfall.

Tukes övervakar säkerheten i gruvor och dagbrott med stöd av gruvlagstiftningen. Alla verksamma gruvor inspekteras i allmänhet årligen. Inspektionsfrekvensen kan dock ökas eller minskas vid behov. Vid inspektionerna går Tukes på basis av dokument och vid en rundtur i gruvan igenom verksamheten efter senaste inspektion, de fortsatta planerna, funktionsprinciperna, riskvärderingen, de praktiska arrangemangen som exempelvis tekniska frågor, utbildning och instruktioner samt exceptionella situationer.

Tukes utreder dödsolyckorna och de allvarligaste olyckorna i gruvor, och undersökningsrapporterna finns att läsa på  www.tukes.fi .  På 2000-talet har Tukes utrett två gruvolyckor: År 2003 dog en person efter att med traktor ha fallit ner i en grop i ett dagbrott, och år 2005 skadades en person allvarligt i samband med sprängningsarbeten. På gruvområdet kan det också finnas fabriker som hanterar farliga kemikalier. De här olyckorna har klassats som kemikalieolyckor, och Tukes har utrett de allvarligaste. År 2012 dog en person i kemikalieförgiftning vid en metallåtervinningsanläggning på ett gruvområde. Tukes registrerar olycksfall och olyckor i  VARO-registret  (på finska) och publicerar årligen  olycksstatistik (på finska).

Verksamhetsutövaren är ansvarig för säkerheten i gruvan. Företagets ledning bör försäkra sig om att gruvan har ett fungerande ledningssystem och en intern räddningsplan för att identifiera och hantera person-, egendoms- och miljörisker i samband med gruvdrift och kemikalier. Mer information finns i Tukes guide Gruvsäkerhetsförfattningarna.

Mer info: 
Överinspektör Taimo Tihinen, tfn 029 5052 423, överinspektör Aki Ijäs, tfn 029 5052 682, [email protected]