Valikko

Suomen kaivoksilla sattuu harvoin kuolemaan johtavia onnettomuuksia

Tukes 27.5.2014 8.34
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon tulee vuosittain keskimäärin 30 kaivostapaturmaa, joista aiheutuu vähintään kolmen päivän sairasloma. Vakavampia onnettomuuksia sattuu alle kymmenen vuodessa. Tällaisia ovat esimerkiksi kivien putoamiset ja vaarallisen kemikaalin roiskeet työntekijöiden päälle, sähköiskut, tulipalot, liikenneonnettomuudet sekä ajoneuvojen putoamiset tai kaatumiset. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on Suomen kaivoksilla sattunut erittäin harvoin.

Suomessa oli viime vuonna 46 toimivaa kaivosta. Suurin osa tapaturmista on sattunut 11 suurimmassa kaivoksessa, joissa tehdään myös yli 80 prosenttia kaivostyötunneista. Vaikka vakavien onnettomuuksien määrä on pieni, niin kaivostyöhön liittyy suuria riskejä, joihin toiminnanharjoittajan tulee varautua.  Suurimpia riskejä ovat liikenne, räjäytystyöt, sortumat, tulipalot, kemikaalien kuljetus ja käyttö, sähkötapaturmat, kaasut ja pölyt sekä pato-onnettomuudet.

Liikenneonnettomuuksia sekä ajoneuvojen putoamisia ja kaatumisia sattuu kaivoksilla ja avolouhoksilla vuosittain. Työkoneet ovat suuria ja työkohteet muuttuvat kaivausten edetessä, joten erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta vaaditaan työskenneltäessä penkan reunalla tai peruutettaessa.

Tulipalot ovat etenkin maanalaisessa kaivoksessa suuri riski, koska ne estävät poistumisen maan pinnalle. Tukesin tietoon on tullut vuosittain muutamia kaivoksissa sattuneita paloja, jotka on useimmiten saatu nopeasti hallintaan ja joista ei ole aiheutunut vakavia onnettomuuksia. Tulipaloja on syttynyt esimerkiksi työkoneiden tai ajoneuvojen käytössä. Syttymissyynä ovat usein vioittuneet sähkölaitteet tai esimerkiksi työkoneen osuminen sähkökaapeliin.  Paloturvallisuuden varmistamiseksi kaivoksilla on tärkeää huolehtia sähkölaitteistojen ja ajoneuvojen tarkastuksista ja säännöllisestä kunnossapidosta.

Tulipaloihin varaudutaan Suomen kaivoksilla hyvin, ja niistä pelastautumiseen on tarkka ohjeistus, jonka toimivuutta harjoitellaan säännöllisesti. Maanalaisissa kaivoksissa kuuluu olla suojatiloja, joissa on happi- tai hengitysilmapulloja,   joiden käyttöriittävyys vaihtelee tapauskohtaisesti muutamasta tunnista muutamaan päivään.

Kaivoksissa käytetään vaarallisia kemikaaleja esimerkiksi räjähteiden valmistukseen, kallion lujittamiseen tai vaikkapa polttonesteenä. Kemikaalit aiheuttavat altistus-, vuoto- ja paloriskejä.  Viime vuonna Tukes totesi erityistarpeen kehittää emulsiojätteiden lajittelua, varastointia ja hävittämistä.

Tukes valvoo kaivosten ja avolouhosten turvallisuutta kaivoslainsäädännön nojalla. Kaikki toiminnassa olevat kaivokset tarkastetaan yleensä vuosittain. Tarkastuksia voidaan kuitenkin tihentää tai harventaa tarvittaessa. Tarkastuksilla Tukes käy läpi dokumenttien perusteella ja kaivoskierroksella toiminnan edellisen tarkastuksen jälkeen, jatkosuunnitelmat, toimintaperiaatteet, riskinarvioinnin, käytännön järjestelyt, kuten tekniset asiat, koulutuksen ja ohjeistuksen sekä poikkeamatilanteet.

Tukes tutkii kuolemaan johtaneet ja vakavimmat kaivosonnettomuudet, ja tutkintaraportit ovat luettavissa Tukesin verkkosivuilla . Tukes on tutkinut 2000-luvulla kaksi kaivosonnettomuutta: vuonna 2003 yksi henkilö kuoli pudottuaan traktorin kanssa avolouhoksen kuoppaan, ja vuonna 2005 yksi henkilö loukkaantui vakavasti räjäytystöiden yhteydessä.  Kaivosalueella voi toimia myös tehtaita, joissa käsitellään vaarallisia kemikaaleja.  Niissä sattuneet onnettomuudet on luokiteltu kemikaalionnettomuuksiksi, ja Tukes on tutkinut vakavimmat tapaukset.  Vuonna 2012 yksi henkilö kuoli kemikaalimyrkytykseen metallien talteenottolaitoksella kaivosalueella.  Tukes kirjaa tapaturmia ja onnettomuuksia VARO-rekisteriin  ja julkaisee vuosittain tilastoja sattuneista onnettomuuksista .

Vastuu kaivoksen turvallisuudesta on toiminnanharjoittajalla. Yrityksen johdon tulee varmistua, että kaivoksella on toimiva johtamisjärjestelmä ja sisäinen pelastussuunnitelma kaivostoimintaan ja kemikaaleihin liittyvien henkilö-, omaisuus- ja ympäristöriskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi. Lisätietoja saa Tukesin oppaasta Kaivosturvallisuussäädökset.

 Lisätietoja: 
Ylitarkastaja Taimo Tihinen, puh. 029 5052 423, ylitarkastaja Aki Ijäs, puh. 029 5052 682, [email protected]

Kuvia kaivostarkastuksilta

         
 

Kuvat: Lauri Mannermaa