Tjänster inom rovdjursfotografering med hjälp av åtel kan orsaka fara i närmiljön

Mediatiedote 17.10.2019 10.58
Pressmeddelande

Riskerna i anslutning till rovdjursfotografering med hjälp av åtel riktar sig främst mot personer som bor i området, stuggäster, vandrare eller andra personer som rör sig i naturen. Då frekvensen av rovdjur ökar och rovdjuren vänjer sig vid människor, ökar även riskerna. Däremot utgör tjänster inom rovdjursfotografering med åtel rätt små risker för dem som använder tjänsten.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utförde övervakning av företag som erbjuder tjänster inom rovdjursfotografering med hjälp av åtel. Övervakningsprojektet påbörjades år 2018. Den ökade frekvensen av rovdjur i området oroar Tukes med tanke på säkerheten hos personer som bor i området och personer som använder naturstigarna i närmiljön. Övervakningsprojektets inspektioner visade att fotograferingsverksamheten medför obetydliga risker för tjänstens kunder, då företagen driver sin verksamhet på ett omsorgsfullt sätt. Det har ändå förekommit några incidenter, då fotografer som har agerat på eget initiativ gått för nära fotograferingsstället.

Tukes har informerats om fyra incidenter under sensommaren 2019, då stora rovdjur och människor mötts i närheten av fotograferingsställena. En del av incidenterna har gällt tjänstens kunder och en del har berört andra personer som rört sig i närheten av fotograferingsstället. Tukes utreder incidenterna i samarbete med andra myndigheter.

Lockbeten i form av föda skapar en rovdjurskoncentration

I Finland förekommer tjänster inom rovdjursfotografering främst i östra och norra Finland. Det finns cirka 25–30 företag som erbjuder dessa tjänster.  Nio av dem granskades under övervakningsprojektet. Fotograferingsperioden börjar oftast i början av april och tar slut i mitten av augusti innan jakten på björn börjar. Fotografering av stora rovdjur koncentrerar sig främst på björn, men matningsställena besöks också av järvar, havsörnar och olika slags hökar. Vargar besöker sällan utfodringsställena.

Utifrån observationerna använder företagen oftast ben av lax och andra rester från fiskrensning för att locka djuren till matningsstället. Ofta lägger man också till bl.a. gröt, torrfoder för hundar och honung. Enligt information från Livsmedelsverket är döda svin från svingårdar tillsammans med fiskrester den vanligast förekommande biprodukten som används vid utfodring av stora rovdjur med åtel.

Användning av lockbeten som består av mat skapar en stor rovdjurskoncentration på små områden. Som bäst har ett utfodringsställe besökts av cirka 40 björnar under en natt. Även de minsta matningsställena besöks av 6–8 björnar under en natt. Vid de nordligaste fotograferingsställena kan man regelbundet råka på havsörnar. Enligt företagen kommer en stor del av björnarna och havsörnarna till utfodringsställena från den ryska sidan av gränsen, och efter att de ätit återvänder de till Ryssland. 

Riskerna för kunderna är små, om företaget driver omsorgsfull verksamhet

Under övervakningsprojektet granskade Tukes rovdjursfotograferingsföretagens säkerhetsledning med tanke på konsumentsäkerheten. Därtill besökte Tukes fotograferingsställena, gjorde observationer vid dem och intervjuade representanter från företagen.

Alla granskade aktörer hade gjort upp de säkerhetsdokument som konsumentsäkerhetslagen förutsätter. I enskilda fall bad Tukes företaget att komplettera dokumentet.

De största riskerna för företagens kunder uppstod i samband med ankomsten till och avfärden från fotograferingsställena. Nästan alla guider för fotograferingsverksamheten har goda kunskaper och gedigen erfarenhet av arbetet. En stor del av dem har också fått utbildning inom första hjälpen. Inspektionerna visar att förhandsinformationen som delas ut till kunderna är heltäckande och att guiderna är huvudsakligen på plats eller annars lättillgängliga under fotograferingen.

Personer som agerar utanför företagets tjänster har orsakat några incidenter. Enligt information som Tukes fått ta del av har man bland annat jagat björn och skolat hundar i närheten av fotograferingsställena.

- Vid utfodring av rovdjur måste man beakta verksamhetens följder med tanke på annan verksamhet i närområdet och användningen av andra områden. Utfodringsställena ska märkas tydligt ut i terrängen och utfodringen får inte utgöra en säkerhetsrisk för andra personer som rör sig i naturen eller dessa personers egendom, säger överinspektör Jaakko Leinonen.

Representanter från Tukes, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och Finlands viltcentral gick igenom inspektionens resultat på ett samarbetsmöte våren 2019.

Det behövs noggrannare reglering av användningen av åtel

Användningen av åtel nämns i många olika förordningar. Företag som erbjuder tjänster inom natur- och fotograferingsverksamhet omfattas av konsumentsäkerhetslagen (920/2011). Konsumentsäkerhetslagen finns till för att säkra kundernas säkerhet och säkerheten för de utomstående personer som rör sig i närområdet. I en ändring av jaktlagen (615/1993) som trädde i kraft 1.1.2018 nämns användningen av åtel vid naturfotografering och naturspaning. På utfodringsplatsen ska det finnas uppgifter om vem som svarar för lockbetet, inklusive dennes kontaktuppgifter, och om var det i konsumentsäkerhetslagen avsedda säkerhetsdokumentet finns till påseende. EU:s biproduktsförordning (EG N:o 1069/2009) reglerar användningen av livsmedel som kan användas som lockbete för djur. All användning av åtel anknyter inte till konsumenttjänster, utan åtel kan också läggas ut för andra ändamål.

Konsumentsäkerhetslagen tillämpas på personer som använder kommersiella tjänster samt personer och egendom som står under tjänstens direkta inflytande. Andra faror, såsom möjliga risker i anslutning till att djuren vänjer sig vid människor, omfattas av annan lagstiftning. Det verkar finnas ett behov för noggrannare reglering av åtel som beaktar användningen av åtel ur alla synvinklar. Undersökningar behövs för att reda på vilka risker som uppkommer då djurens beteende förändras när de matas med foder som inte tillhör deras naturliga kost samt vilka följder ökade möten mellan olika djurarter och människans ökade inflytande på vilddjurens liv kan ha.

Instruktioner för företag som erbjuder tjänster för naturfotografering med åtel

  • Se till att djuren inte matas direkt från viltskådningskyddet.
  • Låt inte kunderna röra sig utanför fotograferingsstället utan att en guide är med dem. Det gäller också ankomsten och avfärden till och från fotograferingsstället.
  • Se till det finns ett fungerande kommunikationsnätverk på fotograferingsstället, om kunderna övernattar på stället utan guide.
  • Följ Livsmedelsverkets instruktioner för utfodring av djur.
  • Använd inte honung på utfodringsställena, för då kan björnarna vänja sig vid honung. Björnar kan orsaka betydande skada för biodlingar.
  • Välj utfodringsplatsens läge så att det ligger långt från bondgårdar, biodlingar, kalvningsinhägnader för renar och tätorter för att undvika skada.

Mer information:

Överinspektör Jaakko Leinonen, tfn 029 5052 141 (Konsumentsäkerhet) [email protected]

Överinspektör Taina Heimonen-Kauppi, tfn 040 4893 351 (Biprodukter som används vid utfodring, registrering) [email protected]

Specialsakkunnig Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229 (Skador som orsakas av stora rovdjur, reglering av jakt på stora rovdjur och övervakning av jakten) [email protected]