Talvivaaras metallverk fick tillstånd att fortsätta verksamheten

Tukes 5.4.2012 11.45
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beslutat att Talvivaara Sotkamo Oy:s metallverk på Talvivaara fabriksområde får fortsätta sin verksamhet. För en vecka sedan belade Tukes verket med verksamhetsförbud på basis av olycksutredningsgruppens observationer.

Olycksutredningsgruppen bestämde att metallverket ska vara stängt tills Talvivaara Sotkamo Oy har lämnat Tukes tillräckliga utredningar om genom vilka åtgärder säkerheten på fabriksområdet garanteras.  I begäran om utredning ombads Talvivaara bland annat att utreda hur företaget säkerställer att svavelvätehalterna hålls under gränsvärdena, provtagarnas säkerhet och informationsgången vid farliga situationer. Tukes krävde att Talvivaara särskilt redovisar hur uppsamlingen av svavelvätehaltiga ångor från upplagscisternerna fungerar.

Talvivaara Sotkamo Oy lämnade utredningar över sina åtgärder till Tukes 3–5.4.2012. Enligt utredningarna har nickelcisternerna nu försetts med uppsamlingsrör för ångor och underhåll har utförts på anläggningen för dosering av svavelväte. 

Efter påsk gör Tukes ett inspektionsbesök till Talvivaara. Vid besöket kontrollerar man att ändringarna har gjorts i enlighet med de utredningar som lämnats och de villkor som Tukes ställt. Tukes informerar om resultaten av inspektionsbesöket måndag 16.4.

Tukes utredningsgrupp fortsätter att utreda olyckan på Talvivaara fabriksområde 15.3, då en anställd miste livet. Utredningsgruppens rapport ska vara klar inom juni 2012.

Tukes övervakar omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier samt gruvsäkerheten i Finland.  Tukes har även många andra uppgifter.

Mer information:

Direktören för anläggnings- och gruvövervakningsenheten Päivi Rantakoski, tfn 010 6052 359

e-post [email protected]

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) skyddar människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes främjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet inom många områden. Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och genomför lagstiftningen i samband med dem. Tukes har cirka 200 anställda och huvudverksamhetsställena finns i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.