Hoppa till innehåll

Evenemangsarrangör, kom ihåg ditt ansvar om säkerheten!

Tukes
Utgivningsdatum 28.2.2017 9.00
Pressmeddelande

Vid stora publikevenemang finns det alltid säkerhetsrisker som det är skäl att förbereda sig på för att undvika olyckor. Evenemangsarrangören bär alltid ansvaret för evenemangets säkerhet. Arrangören ska även se till att alla tjänsteleverantörer som deltar i evenemanget har sin säkerhet i skick.

Hurdana risker finns det vid publikevenemang?

Säkerhetsriskerna kan gälla till exempel hur folkmassan rör sig i området, konstruktionernas hållbarhet, trafikarrangemang eller till exempel ett närliggande vattendrag, berättar Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) överinspektör Kari Koponen.

Hur kan man förebygga farliga situationer och olyckor?

Om evenemanget kan orsaka en betydande fara för människor ska evenemangsarrangören göra upp ett säkerhetsdokument. Samma krav på säkerhetsdokument gäller även andra aktörer som erbjuder programtjänster under publikevenemanget. I säkerhetsdokumentet ska man identifiera faror och även beskriva bl.a. vad man gör, hur man gör det och framför allt hur man gör det på ett säkert sätt. Publikevenemangets huvudarrangör ska även se till att de övriga tjänsterna som erbjuds i evenemangsområdet inte orsakar fara. Evenemangsarrangören ska be att få se säkerhetsdokumenten för de programtjänster som erbjuds i området (som bungyhopp, ponnyritt, karting osv.) och följa upp verksamheten i praktiken.

Behärska folkmassornas rörlighet

Vid stora publikarrangemang kan redan folkmassans storlek och hur den rör sig utgöra en betydande säkerhetsrisk.  Evenemangsarrangören ka på förhand planera säkra in- och utgångar, rutter och rörlighet i området och förhindra att farliga stockningar eller flaskhalsar uppstår. I området ska man till exempel reservera tillräckligt med buffert- och skyddsområden samt staket som ger människorna en säker rörelse och vistelse i området.

Begränsa fordonstrafiken

Fordonstrafiken i evenemangsområdet ska begränsas så mycket som möjligt. Om fordonen måste röra sig i området till exempel på grund av varutransporter eller servicearbeten ska man på förhand planera säkra gångrutter för fordonen och fotgängarna och förhindra farliga situationer från att uppstå.

Vid köruppvisningar ska man säkerställa att publiken inte har tillgång till uppvisningsområdet. Samtidigt ska publiken och utomstående skyddas från fordonen och delar som eventuellt lossnar från dem. Detta kan ske till exempel med staket eller fasta konstruktioner och tillräckliga skyddsavstånd.

Ta hand om vattensäkerheten

Om det finns vattendrag nära publikevenemanget ska publiken hindras från att nå vattnet eller också ska man se till att det finns en kunnig och tillräcklig badövervakning. Publikarrangemangets badplatser ska alltid ha badövervakare och den räddningsutrustning som behövs alltid då badplatsen är öppen. Berusade kunder ökar på behovet av badövervakning.

Se till att tält och konstruktioner håller

Särdragen i områdets förhållanden ska redas ut på förhand och arrangören ska bekanta sig vid området. Konstruktionerna ska planeras enligt förhållandena och arrangören ska ta reda på konstruktionernas begräsningar såsom deras hållbarhet mot vind- och snölast.

De rådande förhållandena ska övervakas på plats och de ska bokföras och arrangören ska följa väderrapporter. Då tältens eller konstruktionernas belastningsgränser överskrids ska arrangören vidta tillräckliga åtgärder. Om situationen håller på att bli farlig t.ex. på grund av väder ska arrangören vidta åtgärder om tältet eller de övriga konstruktionerna behöver utrymmas.

Kameradrönare rekommenderas inte att användas inomhus

Kameradrönare har blivit vanligare vid publikarrangemang och de har redan orsakat farliga situationer. Trafiksäkerhetsverket Trafi har utfärdat föreskriften OPS M1-32 Flygning av fjärrstyrda luftfartyg och modellflygplan som ska iakttas vid flygning ovanför publiken. Det är även möjligt att temporärt helt stänga luftrummet eller också kan flygningarna begränsas såsom under skid-VM i Lahtis 2017.  Mer information om möjligheten att begränsa flygningen.

Trafis övervakning och luftfartsföreskrift gäller endast flygning med kameradrönare utomhus. Tukes anser dock att det inte är tillrådligt att flyga med kameradrönare inomhus med anledning av den stora risk detta medför för publiken. Om kameradrönare ändå används ska arrangören av publikevenemanget se till att detta inte orsakar fara. Vid verksamheten ska man alltid beakta lagens krav och de anvisningar och bestämmelser som utfärdats av myndigheter.

Hurdana farliga situationer och olyckor har det inträffat under publikevenemang?

I fjol inträffade det en del allvarliga olyckor och farliga situationer under publikevenemang i Finland och enligt Tukes uppgifter skadade sig ett trettiotal personer.

– Under ett utomhusevenemang föll en stor (5 x 5 meter) högtalarställning i stormvind på publiken vilket ledde till att flera skadade sig. Arrangören kände till stormen på förhand men hade inte vidtagit tillräckliga åtgärder.

– Under ett publikevenemang var studsslottet obevakat och dessutom var anordningens fästning bristfällig. Vid lätt vind och vid för stor belastning föll det sidledes och en del av barnen föll mot asfalten och ett i havet. Flera barn fick lindriga skador. Drunkningar undveks dock till all lycka.

– En fallvind lyfte upp ett stortält som förankrats i marken i luften och vände det upp och ner på marken, även flera mindre tält föll omkull. Det fanns cirka 200 människor på plats och fyra skadade sig.

Anmäl farliga situationer och olyckor till Tukes

Evenemangsarrangörer och tjänsteleverantörer ska omedelbart meddela betydande farliga situationer och olyckor till Tukes, påminner Koponen. Du kan göra anmälan med  denna blankett.

På Tukes webbplats finns även anvisningar för tjänsteleverantörer.

Det finns säkerhetsanvisningar för arrangörerna även på andra myndigheters webbplatser.

Prenumerera på nyhetsbrev om säkerheten för konsumenttjänster (på finska).

Mer information:

Överinspektör Kari Koponen, säkerheten hos konsumenttjänster,
tfn 029 5052 094, e-post: [email protected]