Industrianläggningar hanterar riskerna bättre än tidigare

Tukes 13.2.2018 10.00
Pressmeddelande

Identifieringen och hanteringen av risker på industrianläggningar har utvecklats åt rätt håll. Enligt övervakningsstatistiken för 2017 av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är antalet anläggningar som agerar oansvarigt litet. Uppsåtliga olyckor utgör en ny säkerhetsrisk.

Förra året genomförde Tukes ca 350 övervakningsbesök inom kemikalieindustrin, i gruvor, på naturgaslager och anläggningar som använder naturgas samt anläggningar med tryckbärande anordningar.

Anläggningars riskhantering har utvecklats i en positiv riktning. På 65 procent av anläggningarna är riskhanteringen på en bra nivå. På endast ca 2 procent av anläggningarna är rutinerna bristfälliga.

Resultat
  2015 2016 2017
Riskhantering på en bra nivå   
62 % 64 % 65 %
Bristfälliga rutiner 3,5 % 1 %
2,4 %
 

Övervakning på webben

Syftet med Tukes industriövervakning är att förebygga person-, miljö- och egendomsskador i produktionsanläggningar och gruvor.

Förebyggande av olyckor förutsätter att företagen agerar ansvarsfullt. Ett tecken på ansvarsfullhet är att riskhanteringen är på en acceptabel nivå.

Under övervakningsbesöken bedömer Tukes företagens riskhantering och ger anvisningar.

– Tukes söker konstant nya sätt att effektivisera sin verksamhet. Vi testar inspektioner som genomförs på webben och ersätter besök på enskilda anläggningar med inspektioner på koncernnivån, berättar direktör av Tukes industriavdelning Päivi Rantakoski.

Utöver Tukes övervakningsbesök kontrolleras säkerheten av industrianläggningar och anordningar med tekniska besiktningar som genomförs av olika besiktningsorgan. Enligt Tukes uppgifter uppfylls skyldigheterna att besiktiga tryckbärande anordningar och mätinstrument i regel bra. Däremot har inte alla besiktningar av flytgasanordningar genomförts på utsatt tid.

– Vi vidtar åtgärder vid försummelser, men vi tror också att handledning, rådgivning och samarbete med industrisektorn är de bästa sätten att främja säkerheten, säger Rantakoski.

Förra året klarade Tukes av handläggningen av företagens tillståndsansökningar till största delen inom utlovad tid. Handläggningstiderna har listats på Tukes webbplats (på finska).

– Vi tar kundens tidtabell i beaktande så att företagets planer inte fördröjs. När ansökningarna handläggs i rätt tid blir också beslutet mer effektivt eftersom man då kan ännu vidta åtgärder om det finns faktorer som riskerar säkerheten, berättar Rantakoski.

Uppsåtliga olyckor utgör ett nytt hot 

Syftet med Tukes industriövervakning har varit förebyggande av olyckor. En olycka har varit ett misstag och ett misslyckande i verksamheten, val av anordningar eller i underhållet.

Under senare tid har verksamhetsmiljön ändrats så att vi ska även beakta uppsåtliga olyckor, vandalism och t.o.m. terrordåd. Arbets- och näringsministeriet har berett lagstiftning om detta. Tukes har i samarbete med industrisektorn kartlagt säkerhetsriskerna i samband med farliga ämnen och berett anvisningar.

Nya teknologier 

Den snabbt växande biobaserade och cirkulära ekonomin kan medföra risker som hänför sig till kemikalier och anordningar. Skulle riskerna bli verklighet, kan de orsaka stor skada för denna utvecklingsbransch.

– Tukes vill vara delaktig i att förutse och avvärja dess risker  och har därför inlett ett projekt för identifiering av risker för biobaserad och cirkulär ekonomi. I projektet deltar förutom industribranschen också andra myndigheter, berättar Rantakoski.

Det är viktigt att identifiera riskerna så att de kan beaktas redan vid planeringen av anläggningarna och mötas med tekniska lösningar.

Kiertotalouslaitoksiin liittyy uusia turvallisuusriskejä (Nya säkerhetsrisker förknippas med kretsloppsanläggningar) (artikel i nättidningen på finska)

Ytterligare information:

direktör Päivi Rantakoski, tfn 029 5052 359, e-post: [email protected]