Hoppa till innehåll

Tillförlitligheten hos gårds- och torgförsäljares vågar har förbättrats

Mediatiedote
Utgivningsdatum 8.1.2020 7.30
Pressmeddelande
Kasviksia torimyynnissä

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken har effektiviserat kontrollerat tillförlitligheten hos säsongförsäljares vågar och mått på torg och gårdars direktförsäljning. Övervakningen visade att säsongsförsäljare bättre än tidigare sköter om verifieringen av vågarna som ska göras med jämna mellanrum, och användning av bristfälliga vågar har minskat betydligt. En del vågar som inte är avsedda för kommersiellt bruk, till exempel köksvågar, hittades fortfarande i användning.

I övervakningen undersöktes om de vågar som används vid försäljning och förpackning av produkter överensstämmer med kraven. Runt om i Finland gick man i maj-oktober 2019 igenom vågar i cirka 690 företag. Övervakningsbesök gjordes på gårdsförsäljning och torg samt ställen där produkter förmedlas och förädlas.

I mindre än en tredje del (29 %) hittades något anmärkningsvärt. Situationen har förbättras sedan år 2014 då Tukes och regionförvaltningsverken senast gjorde en övervakning riktad till säsongsförsäljningen. Då fanns det anmärkningsvärt i lite under hälften (43 % ) av de övervakade objekten.

Färre bristfälliga vågar i användning än tidigare

Användning av bristfälliga vågar vid försäljning av säsongsprodukter har minskat betydligt från tidigare. Av de vågar som övervakades i maj-oktober 2019 överensstämde 13 % inte med kraven, medan 37 % av vågarna för säsongsförsäljning inte överensstämde med kraven år 2014.

Den vanligaste bristen är fortfarande att vågens verifiering har gått ut. Vid direktförsäljning till konsumenten ska produkterna vägas på en verifierad våg. En verifierad våg ska också användas då en förpackare kontrollerar förpackningens innehållsmängd eller då plockarnas lön bestäms utifrån vikten av de produkter som plockats.

- En våg ska verifieras vart tredje år, så att den fungerar tillförlitligt. Vid verifiering kontrollerar besiktningsorganet att vågen fortfarande fungerar tillförlitligt. Verifieringen görs av ett besiktningsorgan som Tukes har godkänt, berättar överinspektör Reino Rinnemaa från Tukes.

Även vid användning av taravikt upptäcktes brister. Taravikt betyder att vikten av förpackningsmaterialet minskas vid vägningen.

Köksvågar är inte avsedda för direktförsäljning

Totalt verifieringsodugliga vågar hittas fortfarande oftast vid försäljning av säsongsprodukter i dagligvaruhandel, till exempel vanliga köksvågar. Även för deras del har situationen förbättrats avsevärt. Av de övervakade vågarna var cirka en procent totalt verifieringsodugliga, då dessa år 2014 var 6 %.

- Vanligtvis är okunnighet orsaken till att en verifieringsoduglig våg används: företagaren har inte vid införskaffningen av vågen varit medveten om vad som krävs av en våg, eller så har vågens försäljare inte instruerat företagaren korrekt. Försäljaren har alltid ansvaret för användningen av en våg som överensstämmer med kraven. Det skulle ändå vara bra om vågarnas försäljare skulle identifiera behoven hos köparna av vågarna bättre, och kunna erbjuda vågar för kommersiellt bruk som överensstämmer med kraven.

I samband med kontrollerna övervakade regionförvaltningsverken produkternas prismärkningar. Den vanligaste bristen var att enhetspriset, dvs. exempelvis kilo- eller literpriset, inte hade märkts ut så att det syntes tydligt.

Ytterligare information:

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Överinspektör Reino Rinnemaa, tfn 029 505 2143

Överinspektör Sari Hemminki, tfn 029 505 2244

E-postadresserna har formatet [email protected]

Regionförvaltningsverken: www.avi.fi