Hoppa till innehåll

Tillstånd måste ansökas för biocidanvändning av ozon

Utgivningsdatum 4.12.2023 13.52
Nyhet

Ozon är godkänt som biocidiskt verksamt ämne. I fortsättningen ska företaget ansöka om produkttillstånd om det tillverkar eller importerar ozoneringsutrustning för bekämpning av mikrober till EU- eller EES-området. I tillståndsbeslutet anges även märke och modell på den ozoneringsutrustning som produkttillståndet gäller.

Strängare bestämmelser

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om godkännande av ozon framställt av syre för användning som verksamt ämne i biocidprodukter. 

För biocidprodukter i vilka det verksamma ämnet är ozon ska produkttillstånd enligt biocidförordningen sökas före den 1 juli 2024. Om tillståndet inte söks inom den föreskrivna tidsfristen får utsläppandet på marknaden för biocidanvändning fortsätta fram till den 28 december 2024 och användningen fram till den 30 juni 2025. I praktiken gäller tidsfristen för utsläppande på marknaden i detta fall även ozoneringsutrustning avsedd för biocidiskt bruk.

Vem ska söka tillstånd?

Den som ansöker om tillstånd är ett företag som tillverkar eller importerar ozoneringsutrustning för användning i syfte att bekämpa mikrober till EU-/EES-området. Ansökan kan också lämnas in gemensamt av företag.

Hur söker man tillstånd?

Om företaget har för avsikt att tillverka eller importera ozoneringsutrustning till Finland, ska det ansöka om nationellt tillstånd för biocidprodukter hos Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Företaget kan också söka ett tillstånd för produkten som omfattar hela EU (unionsgodkännande) hos Europeiska kemikaliemyndigheten. Tillstånd beviljas inte för utrustningen utan för det ozon som den producerar, men ozonet och utrustningen bedöms som en helhet i tillståndsbehandlingen. Man kan tänka sig att ”produkten” i detta fall är det verksamma ämnet ozon tillsammans med den utrustning som producerar det. 

Till tillståndsansökan ska bifogas nödvändiga undersökningar av det verksamma ämnets egenskaper och produktionssätt. Den som ansöker om tillstånd ska kunna påvisa de risker som är förenade med användningen av det ozon som utrustningen producerar och säkerheten vid användning av utrustningen. Den biocidiska effektiviteten mot de organismer som ska bekämpas ska också påvisas genom standardtester. I ansökan ska specificeras vem tillverkaren av det ozon är för vilket tillstånd söks och med vilka modeller det har producerats. 

Det lönar sig redan nu för återförsäljarna av utrustning att fråga tillverkarna och importörerna om de avser att söka tillstånd. 

Förordningen om godkännande av det verksamma ämnet ozon är (EU) 2023/1078. 

När behövs inget tillstånd?

Om ozon används för andra ändamål än sådana som omfattas av biocidförordningens tillämpningsområde, behöver tillstånd för biocidprodukter inte sökas.

Vad är ozonering?

Ozonering är en kemisk process där ozongas (O3) används för desinficering av luft, vatten och material. Ozon är en mycket reaktiv och kraftfull oxiderare som snabbt åter bryts ned till syre och syreradikaler som reagerar med till exempel organiska föreningar, samtidigt som nya organiska föreningar bildas beroende på objekt och behandlat material. 

I ozoneringsprocessen framställs ozongas av luft eller rent syre med hjälp av ett starkt elektriskt fält eller ultraviolett strålning. Gasen släpps ut i behandlingsområdet (eller löses i vatten) där den reagerar med organiska och oorganiska föreningar. Ozon bryter ned mikroorganismer, luktmolekyler och föroreningar genom oxidering.

Vad är biocid användning av ozon?

Ozonatorer marknadsförs till konsumenter bland annat för bekämpning av virus, svamp och mögel i arbetsutrymmen och bostäder, bilar eller konstruktioner.  Då är det fråga om biocidanvändning av ozon och det ozon som produceras för dessa ändamål ska i fortsättningen vara godkänt i enlighet med EU:s biocidförordning.  

Ozonering används också för att avlägsna luktolägenheter. För att till exempel avlägsna lukten av tobak, rök och djur samt liklukt kan ozonering vara ett alternativ.

Anvisningarna och karenstiderna ska följas

Ozon är en giftig gas vid inandning och kan irritera luftvägarna och ögonen och orsaka andningssvårigheter och hosta. Exponering kan orsaka akuta symptom och under lång tid öka risken för till exempel astma. Om ozon används felaktigt kan det vara livsfarligt och därför ska ozonering användas endast i enlighet med instruktioner och karenstider.

De skyldigheter som fastställs i biocidförordningen syftar till att säkerställa skyddet av människors hälsa och miljön.

 

Mer information om skyldigheter för företag: Kemikalierådgivning för företag (Tukes)


Mer information
Kommissionens förordning (EU) 2023/1078
Godkännande av biocidprodukter (Tukes)
Ozonering  Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 

Tillbaka till toppen