Skärpning av restsubstanser av växtskyddsmedel i potatis

Tukes 25.4.2016 9.49
Pressmeddelande

Skärpta krav för restsubstanser från Rizolex 50 SC-produkten, som i Finland används för betning mot silverskorv i potatis. Från och med den 26 augusti skärps gränsvärdena för rester av produktens aktiva substans, tolklofosmetyl, i potatisen som saluförs. Skärpningarna beror på riskbedömningar som gjorts av den aktiva substansen.

Vad innebär skärpningarna i praktiken?

Gränsvärdet för rester av den aktiva substansen tolklofosmetyl har varit 0,2 mg/kg potatis. Från och med den 26 augusti är gränsvärdet för rester av den aktiva substansen 0,01 mg/kg potatis som saluförs. Enligt Tukes riktlinjer får Rizolex 50 SC-produkten, som innehåller den aktiva substansen, användas för betning våren 2016 på samma sätt som tidigare.

Kan potatis som betats med Rizolex fastna i kontrollen av restsubstanser efter augusti?

Övervakarna i Finland följer de gränsvärden som gällde vid tidpunkten för användandet. Eftersom sättpotatisen som betats med Rizolex planteras på våren får restsubstanserna av tolklofosmetyl i den potatis som säljs under hösten uppgå till högst 0,2 mg/kg. Skörden från sättpotatis som betats med Rizolex-produkten får alltså användas som livsmedel i Finland. De skärpta gränsvärdena gäller inför skördesäsongen 2017. 

Kan Rizolex-potatis säljas utomlands?

Tukes har bett EU-kommissionen om riktlinjer gällande hur skärpningarna av de gränsvärden för restsubstanser som görs mitt i skördesäsongen ska övervakas. Enligt riktlinjer från de finländska myndigheterna ska det gamla högre gränsvärdet som gällde vid betningstillfället även gälla vid skörden, vilket troligen inte gäller i alla medlemsländer. Tukes rekommenderar därför potatissäljare att ta reda på försäljningsmöjligheterna i mållandet och vilka gränsvärden för tolklofosmetyl-rester som gäller i landet vid försäljningstillfället. Alternativt kan en potatisodlare som odlar potatis för export använda andra betningsmedel för potatis, som är registrerade Finland.

Kan skärpningarna fortfarande komma att ändras?

Ja, det kan de. I EU pågår fortsatta diskussioner om gränsvärden för tolklofosmetyl-rester i potatis. Det finns förslag på att det skärpta gränsvärdet 0,01 mg/kg ska sättas tillbaka till nuvarande 0,2 mg/kg. Kommissionens målsättning är att behandla det nya gränsvärdet innan den 26 augusti men tidsplanen för behandlingen av frågan är osäker.

Mer information:

överinspektör Heli Anttila, tel. 029 5052 034

gruppchef Kaija Kallio-Mannila, tel. 029 5052 036

e-post: [email protected]