Trampolinerna flyttas från hemmaträdgårdarna till inomhusparker – hur kan vi garantera säkerheten för hopparna?

Tukes 11.11.2016 10.00
Pressmeddelande

De första trampolinparkerna har öppnat sina dörrar i Finland. Trampolinen hemma i trädgården har fått konkurrens av inomhustrampoliner i många inomhuslekplatser och aktivitetsparker. Vi vet att det inträffar många olyckor i trampolinparkerna på olika håll i världen och att majoriteten av dem skulle kunna undvikas. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som övervakar säkerheten av konsumenttjänster betonar tjänsteleverantörens ansvar för att trygga hopparnas säkerhet.

- Tjänsteleverantören bör identifiera eventuella risksituationer och bedöma vilka risker verksamheten är förenad med samt hitta metoder och praxis för att tjänsten ska bli säker för användarna. Säkerheten förutsätter även att användarna får tillräckliga anvisningar och att verksamheten övervakas samt att man till exempel alltid ingriper om någon bryter mot reglerna. Olyckor och olyckstillbud ska dessutom alltid anmälas till Tukes. Det är bra att även följa upp mindre olycksfall och risksituationer och att ta hänsyn till dem när verksamheten utvecklas, konstaterar överinspektör Petteri Mustonen på Tukes.

Det finns ingen EU-lagstiftning eller europeisk standard för trampolinparker, men enligt Mustonen finns det andra anvisningar som man kan följa för att uppföra trygga trampolinparker. En av dem är USA-standarden ASTM F2970-15 som i tillämpliga delar även kan användas i Finland.

Många trampolinolyckor

Framförallt i USA har antalet trampolinparker ökat kraftigt under 2010-talet. Antalet olyckor i dessa parker har samtidigt flerdubblats. För två år sedan blev 7 000 personer skadade i trampolinparkerna i USA medan antalet skadade fyra år tidigare var mindre än 600.

Olyckorna i trampolinparkerna skiljer sig en del från olyckor som sker på trampolinerna i hemmaträdgårdarna. I parkerna uppstår färre huvudskador medan antalet fot- och benskador och luxationer är större. Trampolinolyckorna beror oftast på de konster som man gör samt på krockar med konstruktioner eller andra hoppare. Majoriteten av de skadade är pojkar eller män, medelåldern är något över 13 år.

Fenomenet är så pass nytt i Finland att resultaten från forskning om olyckor i trampolinparkerna fortfarande är begränsade. Det är sannolikt att de nya parkerna kommer att bli populära även i Finland eftersom efterfrågan på olika inomhuslekparker är stor inte minst på grund av klimatet.

År 2015 gjordes en undersökning om barn och ungdomar som behandlades på Uleåborgs universitetssjukhus på grund av allvarliga trampolinskador och om riskfaktorer för sådana skador.

- Studien omfattade en period av åtta månader. Under denna tid förekom allvarliga skador i sammanlagt åtta fall, av vilka två inträffade i inomhuslekparker. Fem av fallen var förenade med risk för bestående handikapp, berättar professor Willy Serlo som är överläkare i barnkirurgi.

Hur kan vi förebygga olyckor?

Skyddsnät, regel om en hoppare åt gången, övervakning och vaddering har varit bra sätt att minska skador åtminstone vid användning av hemmatrampoliner. Förebyggandet av olyckor i trampolinparker sker i stort sett på liknande sätt.

- Iakttagande av regeln om en hoppare åt gången och andra regler, föräldrarnas och personalens övervakning, tillräcklig vaddering, placering av hopparna i olika områden utifrån ålder och färdighetsnivå samt fastställande av gränser för vilka konster som är tillåtna på trampolinerna är några av de viktigaste sätten att påverka säkerheten även i trampolinparkerna, konstaterar Petteri Mustonen.

Top 5-anvisningar för trampolinhopparna:

  1. Börja försiktigt och följ gällande regler.
  2. Känn dina färdigheter och gränser. Börja med lätta hopp och vänta med mer krävande hopp tills du har tränat upp dina färdigheter. Försök dig inte på konster som du är osäker på. Ett misslyckande kan resultera i allvarliga skador.
  3. För undvikande av krockar håll tillräckligt säkerhetsavstånd till de övriga hopparna. Hoppa en åt gången!
  4. Kom ihåg att sluta i tid, för när du blir trött ökar risken för olyckor.
  5. Obs! Föräldrarna ska se till att deras barn har uppfattat reglerna och riskerna med hoppningen.

Top 5-anvisningar till trampolinentreprenören:

  1. Se till att de konstruktioner och redskap som används är säkra och sätt dig in i de krav som ställs på dem.
  2. Se till att övervakningen är tillräcklig och att antalet kunder hålls inom säkra gränser.
  3. Skapa ett säkerhetsdokument där du specificerar de risker som tjänsten är förenad med. Vidta de åtgärder som krävs för att minska riskerna.
  4. Ge användarna tillräckligt med information om tjänstens säkerhet.
  5. För bok över olyckstillbud och olyckor. Vidta förbättringar utifrån iakttagelserna. Betydande olyckor ska alltid anmälas till Tukes.

Barnkirurg oroad över ökningen av allvarliga trampolinskador(finskspråkig artikel i nättidning)

En trampolinpark med säker konstruktion (bild)

Ytterligare information:

Överinspektör Petteri Mustonen, Tukes, tfn 029 5052 099, fö[email protected]

Professor, barnkirurg Willy Serlo, OYS, tfn 0400 686 762, fö[email protected]