Hoppa till innehåll

Tukes har beviljat tillstånd för LNG-terminalen i Fredrikshamn 

Mediatiedote
8.10.2020 8.48 | Publicerad på svenska 8.10.2020 kl. 12.10
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beviljade i augusti tillstånd för terminalen för flytande naturgas (LNG) som byggs vid oljehamnen i Fredrikshamn. Terminalen i Fredrikshamn är den tredje LNG-terminalen i Finland och dess kommersiella användning inleds i början av 2021.

De tre LNG-terminalerna tryggar tillräcklig tillgång till flytande naturgas i Finland

De två LNG-terminalerna som sedan tidigare är i användning i Finland finns i Vetenskär i Björneborg och Röyttä i Torneå. Av dessa är terminalen i Torneå den större och terminalen i Björneborg är i samma storleksklass som terminalen i Fredrikshamn. 

–  Tack vare den tredje LNG-terminalen tryggas det nuvarande behovet av flytande naturgas i Finland. Samtidigt minskar beroendet av naturgas från Ryssland, säger Tukes överinspektör Arto Jaskari. 

LNG levereras  till terminalen med tankfartyg exempelvis via hamnen i Rotterdam. Naturgasen transporteras från terminalen med tankbilar till energiverk och industri ända till Kajanaland. Kvaliteten hos naturgasen som lastas av och på kontrolleras med analysutrustning i terminalområdet.

Utöver detta levereras LNG som förångad naturgas i nätverket för distribution och överföring av naturgas via mätningsstationer och anslutningsrör som byggs. Via anslutningsröret kan naturgas levereras till naturgasnätverken i Finland samt även i Estland. 

–  EU:s energipolitik och finansiering har under de senaste åren betydande påverkat naturgassektorn i Finland. Naturgasröret mellan Estland och Finland, som i huvudsak finansierades av EU, förändrade märkbart marknaden för naturgas i Finland. EU har dessutom godkänt det på grund av energisäkerheten och miljöskyddet ansenliga statliga stödet med vilket arbets- och näringsministeriet har finansierat bygget av LNG-terminalerna. Arbets- och näringsministeriet har beviljat 27,7 miljoner euro i finansiering för bygget av LNG-terminalen i Fredrikshamn, säger Jaskari.  

Tukes beviljar byggtillstånd för lagring av naturgas och övervakar säkerheten hos lagringen.

Säkerheten hos de enorma cisternerna  har tryggats

I LNG-terminalen i Fredrikshamn lagras totalt 15 000 ton (30 000 m³) flytande naturgas i cistern  ovan jord. Cisternens  diameter är 39 meter och konstruktionerna hos cisternen  ovan jord finns på över 50 meters höjd över marknivån. På området finns även en reservering för en annan upplagringscistern, vars volym skulle vara 20 000 m³.

LNG-cisternen  är en dubbelmantlad konstruktion , vars inre behållare är av 9 procent nickelstål och den yttre behållaren och taket av armerad betong. Mellanutrymmet mellan den yttre och inre behållaren är isolerat med perlit. Cisternens  bottenplatta av betong är uppvärmd och isolerad för att förhindra att marken under cisternen  fryser. 

Utredningar och kartläggningar av risker för storolyckor har utförts 

I samband med ansökan om tillstånd av Tukes har omfattande utredningar genomförts för LNG-terminalen för att identifiera riskerna för storolyckor. De allvarligaste riskerna för storolyckor finns i samband med mekaniska sprickor eller läckage. Riskscenarier och förberedelse för dessa har kartlagts separat för lastbryggorna, överföringsrören, cisternområdet, processerna och tankbilslastningen. Hamina LNG Oy har baserat på dessa utredningar skapat en åtgärdsuppföljning för riskkartläggningarna, för att försäkra sig om säkerhetsnivån hos terminalen. Modellerna har skapats i enlighet med Tukes anvisningar och för utarbetande av räddningsverkets externa räddningsplan.  

Terminalområdets säkerhet har tryggats med en skyddsmur av betong och separata uppsamlingsområden 

I gränsområdet mellan terminalområdet och den intilliggande lagringen av farliga kemikalier har en 4,2 meter hög skyddsmur i betong byggts för att skydda områdena utanför terminalen exempelvis från värmestrålningseffekter som fastställs för olycksscenarier. 
 
Omfattningen hos eventuella LNG- och naturgasläckage begränsas med terminalens nödstoppsystem (ESD, emergency shutdown), där volymen för processen som innefattar LNG sektioneras med hjälp av olika nödstoppventiler. Dessutom har terminalområdet delats in i tre separata uppsamlingsområden för LNG-läckage: lastbryggorna, LNG-cisternområdet samt området för tankbilslastning och processer. Varje område är försett med egna uppsamlingsområden, kanaler och läckagebassänger. Läckagebassängernas volymer har dimensionerats utgående från modellerna för olyckor. 
  
–    Före ibruktagningen av terminalen utför Tukes en ibruktagningsbesiktning, där man bland annat granskar dokumenten i anslutning till byggandet av terminalen, åtgärdsuppföljningen av riskkartläggningar, organisationen och säkerhetsansvar samt anvisningarna för verksamheten, konstaterar Jaskari.
 
Mer information: Överinspektör Arto Jaskari, tfn 029 5052 149
e-postadresser har formatet: [email protected]

Länk till beslutet

Länk till Hamina LNG websidor 

Bild 1: LNG-cistern

BILAGA

 LNG, (engl. liquefied natural gas) är flytande naturgas. Naturgas kan göras flytande vid en temperatur på -160 C. 

LNG är ett fossilt bränsle vars koldioxidutsläpp och övriga utsläpp är mindre än exempelvis brännolja. Utöver för industriellt bruk kan flytande naturgas användas exempelvis som bränsle för tung trafik och fartyg.

LNG möjliggör lagring av naturgas med koncentrerat energiinnehåll jämfört med naturgas i gasform. 

Systemet som skapats för LNG kan även användas som sådant till exempel för flytande biometan som förädlats av biogas.
LNG i gasform är en ytterst lättantändlig gas. I flytande form är låg temperatur och bildandet av gasmoln väsentliga riskfaktorer. 


Bild 2: Bryggområdet