Hoppa till innehåll

Tukes har inlett en omfattande utredning om säkerheten för balkongräckessystem med anledning av balkongolyckan i Dickursby

Mediatiedote
Utgivningsdatum 31.5.2023 9.00 | Publicerad på svenska 2.6.2023 kl. 13.14
Pressmeddelande

I Dickursby i Vanda inträffade den 2 mars en olycka med dödlig utgång, där en ung person föll ned från en balkong på sjunde våningen när glasdelen i balkongräcket gav efter. Med anledning av olyckan har Tukes inlett ett marknadskontrollprojekt gällande säkerheten för balkongräckessystem. I projektet utreds överensstämmelsen med kraven för flera tillverkares produkter.

Tukes började som marknadskontrollmyndighet utreda överensstämmelsen med kraven för den aktuella balkongens räckessystem. Tukes har inte undersökt själva olyckshändelsen utan den undersöks av polisen. Tukes har låtit utföra tester och beräkningar för räckessystemen i olycksbalkongen i Dickursby och resultaten har överlämnats till byggnadsövervakningen och polisen. Tukes publicerar inte rapporterna om testningarna av olycksbalkongen.

Tukes har fört aktiva diskussioner efter olyckan och under undersökningen med produktens tillverkare och andra intressenter. Tukes har även låtit göra jämförande beräkningar i anslutning till olycksräcket och utfört ett pendeltest av produkten. Information om Tukes beräkningar och tester har lämnats till såväl polisen som undersöker olyckan som den behöriga myndigheten för byggobjektet, det vill säga Vandas byggnadsövervakning. I det här skedet är polisens förundersökningsmaterial sekretessbelagt.

– I samband med utredningen av egenskaperna och kravöverensstämmelsen för balkongräckessystemet i Dickursby har det framkommit saker som gör att Tukes har kommit fram till att dimensioneringen av glas och anvisningarna om detta bör granskas i större omfattning tillsammans med hela branschen, intressegrupperna och tillverkarna, säger Lauri Walden, sektionschef vid Tukes.

– Målet bör vara att skapa en enhetlig och tydlig dimensionerings- och testpraxis för branschen. Räckessystem dimensioneras och konstrueras för ett visst objekt. För närvarande kan man med provningsmässiga och beräkningsmässiga dimensioneringsmetoder komma till mycket olika dimensioneringsresultat och skillnaderna mellan dimensionering med olika metoder är stora, om inte standarderna gällande hållfasthetsberäkning av glas tolkas korrekt. Utredning av motstridigheten mellan försök och beräkning har krävt mycket tid, men fungerar som grund för att utveckla enhetlig dimensionering av glas, fortsätter Walden.  

Tukes övervakar byggprodukters överensstämmelse med kraven   

Tukes är marknadskontrollmyndighet för byggprodukter och Tukes tillsyn gäller överensstämmelsen med kraven för nya byggprodukter som finns på marknaden. Tukes övervakar inte byggande, planering av byggnader, installation av produkter eller användning eller underhåll av dem. Dessa ärenden ankommer på dem som påbörjar byggprojekt, äger fastigheter och på byggnadstillsynsmyndigheterna. 

Tukes har lämnat expertutlåtanden till behörig myndighet och polisen i anslutning till byggprodukten på olycksplatsen, det vill säga balkongräckessystemet. Tukes gör inte olycksutredningar för byggprodukter och publicerar ingen separat utredning i ärendet.

Tukes beslutar varken om användningsförbud för balkonger eller om tillstånd att ta dem i bruk, utan i dessa frågor är den behöriga myndigheten byggnadstillsynen i ifrågavarande kommun.

Ytterligare information:
Sektionschef Lauri Walden, tfn 029 5052 271
Överinspektör Petri Kulmala, tfn 029 5052 741
e-postadresserna har formatet [email protected]

Bilagor: 
Gemensamt meddelande från Tukes och polisen 28.3: En förundersökning har inletts av en olycka med dödlig utgång i Vanda

Miljöministeriets meddelande 30.3: Miljöministeriet har bett kommunerna kontakta dem som påbörjat byggprojekt för att säkerställa att räckessystemen på balkonger uppfyller kraven

 

Tillbaka till toppen