Hoppa till innehåll

Tukes inleder en undersökning av kemikalieolyckan i Träskända

Utgivningsdatum 22.9.2022 15.22 | Publicerad på svenska 26.9.2022 kl. 14.04
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en olycksutredningsgrupp för att utreda olyckan med hanteringen av farliga avfallskemikalier som inträffade i Träskända 19.9.2022. Vid olyckan skadades två anställda. Utredningen görs i samarbete med polisen och andra myndigheter. Utredningsrapporten blir färdig senast 30.1.2023.

Tukes misstänker felaktigt utfört arbete

På olycksplatsen lagras, behandlas eller vidarebefordras för behandling farligt kemikalieavfall från industrin. I företaget behandlade man blandat surt avfall, och avsikten var att neutralisera avfallet med en vattenlösning av kalciumhydroxid, dvs. kalkmjölk. Vid olyckan pumpades inte det sura avfallet in i den reaktor som innehöll kalkmjölk, utan in i en annan reaktor, där det fanns saltutfällning kvar från tidigare neutraliseringsreaktioner. Syran började reagera med utfällningen, vilket ledde till att giftig gas och sur ånga utvecklades. Gas strömmade ut ur reaktorn till produktionslokalerna via ett öppet provtagningsskarvstycke, varvid arbetstagarna exponerades. Därefter larmades räddningsverket. 

Enligt Tukes preliminära bedömning pumpades det sura avfallet in i fel reaktor av misstag.  

Tukes utreder olyckan och metoder för att förbättra säkerheten

I dag 22.9.2022 tillsatte Tukes en utredningsgrupp för att närmare utreda olyckan och vilka faktorer som ledde fram till den.

Syftet med utredningen är bland annat att ta reda på vilka faktorer som direkt påverkade olyckan och verksamheten på platsen i fråga om mottagning, behandling och lagring av farliga avfallskemikalier. Man kommer också att utreda företagets verksamhet och beredskap för olyckor samt efterlevnaden av bestämmelserna och tillståndsvillkoren. 

Företagen ombes säkerställa en korrekt destruering av kemikalieavfall

I Tukes utredning utreds även ursprunget för de avfallskemikalier som finns på industriområdet, förfaranden och märkningspraxis hos de organisationer som skickar dem samt ansvar och rutiner. Tukes uppmanar företag som skickar vidare avfallskemikalier att även på eget initiativ bedöma sina nuvarande förfaranden och säkerställa att de aktörer som tar emot deras avfall har tillräckliga resurser och lokaliteter samt giltiga myndighetstillstånd och att destrueringen av kemikalieavfallet sker korrekt.

Utredningen kommer att resultera i rekommendationer för utvecklande av säkerheten, myndighetstillsynen och lagstiftningen.

Utredningen sker i samarbete med polisen och andra myndigheter.

Utredningsgruppen ska överlämna sin skriftliga rapport över utredningens resultat och rekommendationer till Säkerhets- och kemikalieverket senast 30.1.2023.

Mer information: 
direktör Kirsi Levä, tfn 029 052 162
e-post: [email protected]

Bilaga: Utredningsgruppens tillsättningsbeslut  (på finska)
 

 

Tillbaka till toppen