Tukes intensifierar övervakningen av testningen av växtskyddssprutor

25.6.2020 11.32
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om misstankar om att testningen av växtskyddssprutor inte i alla avseenden uppfyller kraven i lagstiftningen, och att Tukes anvisningar inte heller iakttas fullständigt. Det går även rykten om testningar där testaren inte testar sprutan alls. Tukes övervakar sprutornas testningsverksamhet intensifierat under detta år.

Testningen av växtskyddssprutor är intensivast efter att ansökningstiden för jordbruksstöd har gått ut. Tukes mål är att öka kunskapen hos spruttestarna och de som låter testa sprutorna, samt att se till att växtskyddsmedlens spridningsredskap är säkra med tanke på människors hälsa och miljön.
Tukes informerar om skyldigheterna i lagstiftningen och kan vid behov be spruttestarna om tilläggsutredning, om brister i verksamheten misstänks. Vid behov kan Tukes återkalla spruttestarens tillstånd, om väsentliga brister upptäcks i verksamheten.

Testning måste göra i enlighet med Tukes anvisningar

Tukes godkänner på ansökan testare av spridningsredskap för växtskyddsmedel. Godkännandet gäller i fem år. Testarna ska enligt lag lämna in antalet och typerna av de testade sprutorna till Tukes. Spruttestarna arbetar under tjänsteansvar. Tukes utbildar spruttestare regelbundet.

Spruttestare testar att sprutan uppfyller kraven i lagen om växtskyddsmedel och förordningen om testning av spridningsredskap. Tukes har publicerat anvisningar om spruttestning, vilka testarna måste följa. I anvisningarna fastställs kraven på testningsanordningarna och de mätningar och kontroller som ska göras i testningssituationen. Anvisningarna baserar sig på serien harmoniserade standarder EN ISO 16122.  De växtskyddssprutor som är i bruk ska testas med fem års mellanrum. Från och med år 2021 förkortas testningsintervallet till tre år. Information om avvikande tidtabeller för testningar finns på Tukes webbsidor.

Efter godkänd testning fästs en dekal på sprutan, med den kod som Tukes har gett till testaren, testningsdatumet och testningens giltighetstid. Uppgifter om sprutan och testningsresultaten registreras i testningsprotokollet, av vilket ett exemplar ges till den som låtit utföra testet och ett exemplar till testaren.

Spruttestning ökar säkerheten

- Testning av sprutor har bland användare av växtskyddsmedel ansetts vara en bra åtgärd. Testningen ser till att fungerande och säkra sprutor används. Om spruttestningen enligt dig inte har utförts ändamålsenligt uppmuntrar jag dig att ta kontakt med Tukes. Med tanke på växtskyddssprutornas funktion är det väsentligt att testarna handlar enligt anvisningarna och att sprutorna testas korrekt. Man måste få valuta för pengarna!, påminner överinspektör Pauliina Laitinen från Tukes.

Ytterligare information:

överinspektör Pauliina Laitinen, tfn 029 5052 171 (fram till den 3.7.2020)

sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036 (fram till den 26.6.2020)

under semestertid ta kontakt via https://tukes.fi/sv/e-tjanster/fraga-eller-ge-respons 

e-post i formatet [email protected]

Sprutans funktion säkerställs med användningsprov och kontroller. På bilden är munstyckets spridningsbild ojämn och inte i skick.

1. Pumpens produktion mäts med strömmätare.

2. Resultatet från sprutans tryckmätare jämförs med resultatet från en regelbundet kalibrerad tryckmätare.

 
 

3. Munstyckets jämnhet vid spridning kan mätas direkt med ett sprutbord eller scanner, eller indirekt genom att mäta munstyckets volymflöde och säkerställa tryckets jämnhet i de olika bomsektionerna.