Tukes tehostaa kasvinsuojeluruiskujen testaustoiminnan valvontaa

25.6.2020 11.32
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut epäilyksiä siitä, ettei kasvinsuojeluruiskujen testaustoiminta kaikilta osin täytä lainsäädännön velvoitteita, eikä Tukesin ohjeita täysin noudateta. Huhuja liikkuu myös testauksista, joissa testaaja ei testaa ruiskua lainkaan. Tukes valvoo ruiskuntestaustoimintaa tänä vuonna tehostetusti.

Kasvinsuojeluruiskujen testausaika on kiivaimmillaan maataloustukihakujen päätyttyä. Tukesin tavoitteena on lisätä ruiskuntestaajien ja ruiskun testauttajien tietämystä sekä varmistaa, että kasvinsuojeluaineiden levitysvälineet ovat ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta turvallisia.
Tukes tiedottaa lainsäädännön velvoitteista ja voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä ruiskuntestaajalta, jos toiminnassa epäillään olevan puutteita. Tarvittaessa Tukes voi peruuttaa ruiskuntestaajan luvan, jos toiminnassa havaitaan olennaisia puutteita.

Testaus tehtävä Tukesin ohjeiden mukaan

Tukes hyväksyy hakemuksesta kasvinsuojeluaineiden levitysvälineen testaajan. Hyväksyminen on voimassa viisi vuotta. Testaajien on lain mukaan toimitettava testattujen ruiskujen lukumäärät ja tyypit vuosittain Tukesiin. Ruiskuntestaajat toimivat virkavastuulla. Tukes kouluttaa ruiskuntestaajia säännöllisesti.

Ruiskuntestaaja testaa, että ruisku täyttää kasvinsuojeluainelain ja levitysvälineiden testauksesta annetun asetuksen vaatimukset. Tukes on julkaissut ohjeet ruiskuntestauksesta, joita testaajien on noudatettava. Ohjeissa on määritelty testauslaitteiston vaatimukset ja testaustilanteessa tehtävät mittaukset ja tarkastukset. Ohjeet perustuvat yhdenmukaistettuihin EN ISO 16122 sarjan standardeihin.  Käytössä olevat kasvinsuojeluruiskut pitää testata viiden vuoden välein. Vuodesta 2021 alkaen testausväli lyhenee kolmeen vuoteen. Poikkeavista testausaikatauluista on tietoa Tukesin nettisivuilla.

Hyväksytyn testauksen jälkeen ruiskuun kiinnitetään tarra, jossa on Tukesin testaajalle antama tunnus, testauspäivämäärä ja testauksen voimassaoloaika. Tiedot ruiskusta ja testaustulokset kirjataan testauspöytäkirjaan, jonka yksi kappale annetaan testauttajalle ja toinen jää testaajalle.

Ruiskuntestaus lisää turvallisuutta

- Ruiskujen testausta on pidetty kasvinsuojeluaineiden käyttäjien keskuudessa hyvänä toimenpiteenä. Testaus varmistaa, että käytössä on toimiva ja turvallinen ruisku. Jos ruiskuntestaus ei mielestäsi ole asianmukaisesti tehty, kannustan ottamaan yhteyttä Tukesiin. Kasvinsuojeluruiskujen toimivuuden kannalta on oleellista, että testaajat toimivat ohjeiden mukaan ja ruiskut testataan oikein. Rahalle on saatava vastinetta!, ylitarkastaja Pauliina Laitinen Tukesista muistuttaa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Pauliina Laitinen, p. 029 5052 171 (3.7.2020 asti)
ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, p. 029 5052 036 (26.6.2020 asti)
loma-aikana yhteydenotot https://tukes.fi/asiointi/kysy-tai-anna-palautetta
sähköpostit muotoa [email protected]

Ruiskun toiminta varmistetaan käyttökokeilla ja tarkastuksilla. Kuvan suuttimen levitystasaisuus ei ole kunnossa.

1. Pumpun tuotto mitataan virtausmittarilla.

2. Ruiskun painemittarin lukemaa verrataan säännöllisesti kalibroidun painemittarin lukemaan.

 
 

3. Suuttimen levitystasaisuus voidaan mitata suoraan suutinpöydällä tai skannerilla, tai epäsuoraan mittaamalla suuttimen tilavuusvirta ja varmistamalla paineen tasaisuus puomin lohkoilla.